Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 68
Kode Tittel Definisjon Sist endret
A Fellesdefinisjoner for alle deler
A01 Fødselsnummer Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens eller praksiskandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 05.05.2017
A02 Utdanningsprogram

De 13 utdanningsløpene i videregående skole som fører fram til studie- og/eller yrkeskompetanse/fagbrev jf. Rundskriv Udir-01-2017 (dette viser ikke den nye tilbudsstrukturen). Nytt rundskriv vil komme i løpet av sommeren 2016.

11.08.2017
A03 Programområdekode

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

05.05.2017
A04 Fagkode

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

05.05.2017
A05 Fagtype

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-01-2017 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5.

11.08.2017
A06 VIGO skolenummer

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Samordna opptak.

05.05.2017
A07 Organisasjonsnummer Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret. 05.05.2017
B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
B01 Ajourholdskode

Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august).

05.05.2017
B02 Startdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

05.05.2017
B03 Startdato på faget Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget. 05.05.2017
B04 Avbruddsdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

05.05.2017
B05 Avbruddsdato på faget

Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten avbryter opplæringen i faget.

05.05.2017
B06 Avbruddsårsak

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

05.05.2017
B07 Fagstatus Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag. 05.05.2017
B08 Elevstatus Elevens, privatistens, kandidatens (voksne), lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde. 11.08.2017
B09 Elevtimer Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. 05.05.2017
B10 Spesialundervisning

Definisjon Opplæringslova § 5-1.
Eleven har fått enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag og registreres med fagstatus A i disse fagene.

05.05.2017
B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.

Opplæringslova § 3-12
Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

05.05.2017
B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. 11.08.2017
B13 Karaktertermin Betegnelse på perioden karakteren settes 05.05.2017
B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Navn på programområdet (Vg3) som det blir tatt kompetansemål fra som yrkesfaglig fordypning 05.05.2017
B15 Eksamensform Den eksamen som gis lokal og sentralt 05.05.2017
B16 FAM-kode Kode for fagmerknad 05.05.2017
B17 FAM-merknad

Fastsatt tekst for en gitt fagmerknad.

05.05.2017
B18 VMM-kode Kode for vitnemålsmerknad 05.05.2017
B19 VMM-merknad Vitnemålsmerknadsteksten 05.05.2017
B20 Oppmøtestatus

Status for oppmøte ved sentralt gitt eksamen og lokalt gitt eksamen.

05.05.2017
B21 Fullførtkode Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt. 11.08.2017
B22 Bevistype

Viser hvilken bevistype eleven har fått på opplæringen.

05.05.2017
B23 Karakterstatus Kode for karakterer som blir endret. 05.05.2017
B24 Fravær

Fravær fra undervisning.

05.05.2017
B25 Orden og adferd (oppførsel)

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-15 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-19

05.05.2017
B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk

Gyldige karakterer og andre vurderingsformer/-uttrykk jfr. skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5 og forskrift til opplæringslova § 3-4.

05.05.2017
B27 Målform Er elevens valgte hovedmål i norsk eller samisk. 05.05.2017
C Fagopplæring
C01 Avgiverfylke Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C02 Telledato Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C03 Hjemstedsfylke Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C04 Organisasjonsnummer Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C05 Læretid fra

Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt og fagopplæring i skole (Vg3). Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C06 Læretid til Beregnet sluttdato for lærekontrakt/opplæringskontrakt. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C07 Avbrudd fra Dato for når avbruddet på en lærekontrakt/opplæringskontrakt starter. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C08 Avbrudd til Dato for når avbruddet på en lærekontrakt/opplæringskontrakt opphører. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C10 Kontrakt avsluttet dato

Dato for avslutning av kontrakt.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C11 Hevet av

Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C12 Avslutningskode Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt/opplæringskontrakt 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C13 Kontraktstype Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C14 Godkjentdato Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C16 Netto læretid Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C18 Netto opplæringstid Netto læretid minus verdiskapningstid 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C19 Tilskuddsordning Angir tilskuddstype/størrelse 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C20 Stillingsprosent Læretid i prosent av 100% «stilling» 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C21 Refusjonsfylke Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C23 Prøvekandidattype Resultat av opplæringsform forut for prøve. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C24 Prøvenummer Nummer på prøve per person per fylke. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C25 Prøvedato Dato for avlagt prøve 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C26 Prøvestatus Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C27 Produksjonsdato

Dato filen ble kjørt ut.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C28 Næringskode bedrift/skole Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C29 Sektorkode bedrift/skole Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret 20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C32 Åpent avbrudd

Avbruddsdato tom 31.12.2099.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C33 Ønskenummer

Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C34 Ønskestatus

Kode for status på aktuelt ønske.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C35 Forslagsnummer

Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
C36 Forslagsstatus

Behandlingsstatus for hvert forslag.

20.10.2017 Endret innen siste seks måneder
E Voksne
E1 Realkompetansevurdert dato Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering. 13.05.2015
E2 Ønsket kompetanse Det høyeste nivået kandidatene ønsker å få kompetanse i. 13.05.2015
E6 Søkerdato på VigoWeb

Dato for søknad på VigoWeb   • veiledning (VV)

  • realkompetansevurdering (VR)

  • vidergående opplæring (VO)
13.05.2015
E7 Søkt veiledning/realkompetansevurdering/opplæring Hva kandidaten søker til. 13.05.2015

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no