Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A04.Fagkode
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i Vigo kodeverksbase

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og Vigo.

Ved import fra SAS til Vigo vil fagkoden på filen testes mot fagkode-tabellen i Vigo. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til Vigo kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2014. Skal brukes første gang skoleåret 2014-2015).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.

 

Enkelte fagkoder kan ha individuelt timetall. Se B09 Elevtimer.

 

Noen elever har fått enkeltvedtak om spesialundervisning med IOP (se B10 Spesialundervisning) og innholdet i opplæringen har store avvik fra læreplanverket i Kunnskapsløftet. For disse elevene kan det være aktuelt å benytte IOP-fag på skolen. Det er opprettet fem slike fag hvor det benyttes ett fag pr opplæringsår.

IOP1000 Individuell opplæringsplan 1. år
IOP2000 Individuell opplæringsplan 2. år
IOP3000 Individuell opplæringsplan 3. år
IOP4000 Individuell opplæringsplan 4. år
IOP5000 Individuell opplæringsplan 5. år

Det må registreres inn elevtimer på fagene. Se B09 Elevtimer.

Fagkoden er tenkt for elever som har så stort avvik at det ikke er aktuelt å sette tallkarakter på det/de faget/-ene.

 

Praksiskandidater og lærlinger med full opplæring i bedrift som får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal registreres med fagkoden TEO9000 (Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag). Det registreres inn elevtimer på faget. Se også B09 Elevetimer. Det skal ikke registreres karakter på faget. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3G---/xxxxx3G1--/xxxxx3K---/xxxxx3Y---/xxxxx3Y--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Dersom faget knyttes til andre programområder innen lærefag vil kursprosenten bli null selv om det er lagt inn elevtimer på TEO9000.


Fagkoden YRK9000 (Teoriopplæring 350 timer mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16) benyttes for elever som etter Vg2 tar 350 timer teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften. Det skal ikke registreres karakter på faget. Fagkoden er knyttet til programområdekode SSYRK3L---.

 

Fagkoden FOS9000 (Fagopplæring i skole – lærefag Vg3) benyttes for elever som får fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole). Det skal ikke registreres karakter og det er heller ikke nødvendig å legge på elevtimer på faget. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3F--- og xxxxx3H--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Koden er tenkt brukt for å knytte elevenes opplæring til lærerne.
 
 

Presisering vedr NOR-fagene:
Privatistene registreres med ordinære norskkoder (NOR1211, NOR1212 og NOR1213). 
Elever som tar påbygging etter yrkesfaglige utdanningsprogram registreres med påbyggingskodene (NOR1231, NOR1232 og NOR1233). Gjelder også medier og kommunikasjon og naturbruk (studieforberedende).
 

Fag med halvårsvurdering (H2):

Fra 01.08.2006: Fremmedspråk innenfor studieforberedende, norsk og engelsk i yrkesfag.

Fra 01.08.2009: Alle fellesfag som har opplæring over flere år.

 

Konvertering av halvårsvurdering (H2) til standpunkt:

I gitte tilfeller skal fag med halvårsvurdering konverteres til standpunkt. I slike tilfeller er det viktig at skolen informerer eleven om at klagefristen begynner å løpe. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.3.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring