Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B23.Karakterstatus
Sist endret: 16.05.2014
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Kode for karakterer som blir endret.
Gyldige koder

A Avlyst eksamen
B Annullert eksamen
E endring pga feilføring
K klage på karakteren
U utsatt eksamen
N ny eksamen
S særskilt eksamen

Utfyllende kommentar

Viser at en karakter er endret etter første rapportering til Vigo.

Viser til Forskrift til Opplæringslova § 3-33 (særskilt eksamen), § 3-34 (ny eksamen), § 3-35 (utsatt eksamen), § 3-36 (bortvising fra eksamen) og § 3-37 (annullering av eksamen).


For opplæring spesielt organisert for voksne gjelder følgende paragrafer:
§ 4-26 (særskilt eksamen), § 4-27 (ny eksamen), § 4-28 (utsatt eksamen), § 4-29 (bortvising til eksamen) og § 4-30 (annullering av eksamen).
 
Klage på en sentral gitte eksamen kommer fra PAS. For andre karakterer (ikke sentralt gitt eksamen) må koden registreres inn i SAS.

Karakterstatus E skal kun benyttes ved reell feilføring (før eleven har fått oppgitt karakteren) og karakteren allerede er overført til Vigo. Dette gjelder både karakterer gitt som halvårsvurdering 2 (H2), standpunkt og eksamen.


Elever som får IV i standpunkt kan bli trukket ut til eksamen i faget og har møtt fram til eksamen og gjennomført den. Disse elevene kan benyttes seg av klageretten i forhold til at det ikke er gitt standpunktkarakter, og det er derfor naturlig at de kan møte til eksamen. Dersom eleven ikke klager på vedtaket, der det er gitt IV i standpunkt, eller ikke får medhold i en eventuell klage, skal eksamenskarakteren annulleres. Se forskrift til opplæringslova § 3-3, andre ledd. Eksamenskarakteren skal slettes i det skoleadministrative systemet. Denne eksamenskarakteren skal heller ikke eksporteres til Vigo, eller offentliggjøres for eleven. Dersom eksamenskarakteren allerede er overført til Inntakskontoret (dvs importert i Vigo) må de få beskjed om at karakteren også skal slettes i Vigo. I slike tilfeller registreres karakterstatus B (annullert eksamen).

 

Se også Forskrift til opplæringslova § 3-37 om andre grunner for annullering av eksamen, og Forskrift til opplæringslova § 3-4, tredje ledd om 1 i standpunkt i ett eller flere programfag og bestått karakter i tverrfaglig eksamen.

Merk
Dersom en elev ikke tar ny eksamen (forskrift til opplæringslova § 3-34) som første etterfølgende eksamen må han eller hun ta faget som privatist. Eventuell standpunktvurdering faller da bort. Se også tilsvarende for forskrift til opplæringslova § 3-35 vedr når utsatt eksamen i faget må tas som elev eller privatist.

  

Karakterstatus skal ikke registreres på halvårsvurdering 1 (H1).

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring