Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A01.Fødselsnummer
Sist endret: 05.05.2017
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens eller praksiskandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret)
Gyldige koder

11 siffer (DDMMÅÅPPPPP)

DD  = dag 
MM = måned 
ÅÅ = år 
PPPPP = personnummer

Utfyllende kommentar

Alle personer som er bosatt i Norge får et fødselsnummer F-nummer (F-nr) på 11 siffer. D-nummer (D-nr) kan i gitte tilfeller tildeles personer som har behov for et identitetsnummer, men som ikke oppfyller vilkårene for F-nr. Har personen f.eks et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr. Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer.

Forslag til Fellesrutiner: 
Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/privatist/lærling/lærekandidat/praksiskandidat selv må skaffe seg et eventuelt D-nr. Det skal kunne opprettes fiktivt fødselsnummer for elever som kommer fra grunnskolen (10. trinn) og elever både fra offentlige og private videregående skoler. Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Det sentrale folkeregister (DSF) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen.


Dersom en skole får melding om endring av fødselsnummer må dette meldes tilbake til fylkeskommunen sentralt (Inntakskontoret). Blir en person liggende i VIGO med flere forskjellige fødselsnummer (eks. både fiktivt nr og F-nr) vil dette kunne gi mangelfull statistikk til SSB/Udir.


Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).


Ved vask mot DSF (Det sentrale folkeregisteret) kommer det melding i VIGO dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter.

SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/D-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i VIGO. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole/ voksenopplæringssenter. 

Det er det fiktive fødselsnummeret, opprettet i VIGO som skal
benyttes i Utdanningsdirektoratets eksamenstjeneste PAS-Eksamen/PAS-Prøver. Det er også mulig å bruke D-nr for påmelding i eksamenstjenesten. Dersom disse alternativene ikke foreligger kan det opprettes et fiktivt fødselsnummer direkte i eksamenstjenesten. Dette nummeret har et eget format på 13 siffer, og kan ikke benyttes i andre systemer enn eksamenstjenesten.

Regler for fiktivt fødselsnummer:

  • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).
  • Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null - eks for Akershus 02). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.

Eksempel jente fra Akershus: 42059199202 (født 020591 og hjemmehørende i fylke 02)
Eksempel gutt fra Troms: 55049199119 (født 150491 og hjemmehørende i fylke 19)

Private videregående skoler får tildelt 00 i de to siste posisjonene i fødselsnummer.


DUF-nummer kan ikke benyttes i VIGO. DUF-nummer er søker sitt registreringsnummer i datasystemet til Utlendingsdirektoratet. Dette benyttes i forbindelse med søknad om opphold i Norge. Se info på Udi.no

 

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring