Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B21.Fullførtkode
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt.
Gyldige koder

Fullført og bestått
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3).

I

Fullført og ikke bestått 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag.

M

Ikke fullført pga mangler grunnlag for vurdering 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har hatt tilbud om opplæring/privatisteksamen i alle fag i utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke fullført fordi personen mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP, eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for eksamenskarakter).

A

Eleven har ett eller flere fag med IV og FAM05 på ordinære fag eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder. 
Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har hatt opplæring med mål om grunnkompetanse. Eleven har hatt enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan, og har fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) og FAM05 (individuell opplæringsplan) i ett eller flere ordinære fag, eller har hatt opplæring på IOP-fagkoder.

Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har ved utgangen av skoleåret fortsatt opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter/læreplanen i morsmål for språklige minoriteter.

H

Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev 
Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder fortsatt på med opplæringen, eller er deltidselev.

S

Avbrutt opplæringen i løpet av skoleåret 
Eleven eller kandidaten (voksne) har, i løpet av skoleåret, avbrutt opplæringen på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/ programområdet (Vg2 eller Vg3).

L

Fullført læretiden eller fagopplæring i skole (for lærlinger)
Lærlingen er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/svenneprøven (gjelder VIGO).

K Fullført læretiden eller fagopplæring i skole (for lærekandidater)
Lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt kompetanseprøven (gjelder VIGO).
Utfyllende kommentar

Med "...hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3)" forstås at alle fag i utdanningsprogrammet/programområdet er tatt i forhold til Rundskriv Udir-01-2021, eller etter lokal forskrift jf forskrift til opplæringslova § 1-3, tredje ledd. 

 

Elev som følger lokal forskrift etter ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring:
Eleven skal ha fullførtkode B, I, M, A eller H ut fra ordinære regler dersom den lokale forskriften følges. Dette forutsetter at hele enheten i læreplanen flyttes opp eller ned mellom nivåene. Dette gjelder også opplæring innen YSK-tilbudene.

 

Elever som foretar omvalg, og som kun tar programfagene, skal ha B/I/M etter hvordan resultatet totalt er oppnådd. Dette forutsetter at alle fellesfagene er fullført fra tidligere opplæring.

 

For deltidselever skal det føres fullførtkode B/I/M dersom alle fag på utdanningsprogrammet/programområdet er tatt (inkludert tidligere skoleår). (Eks: Elev som tidligere har fullført et treårig løp (etter Rundskriv Udir-01-2021) og senere tar fag for å supplere utdanningen).

 

Elever som får både karakteren 1 og IV skal ha fullførtkode M under forutsetning av at hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) er gjennomført. Fullførtkode M skal benyttes for elever som har hatt tilbud om opplæring i alle fag som er knyttet til utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3). Resultatet viser at eleven har fått IV i ett eller flere fag ved skoleårets slutt eller har fått IM til eksamen. Fullførtkode M skal ikke benyttes dersom eleven slutter i ett eller flere fag i løpet av skoleåret og blir deltidselev. Se under fullførtkode H. 

Fullførtkode A skal settes når eleven:

  • får karakter IV på en IOP-fagkode
  • har ett eller flere fag med offentlig fagkode og karakter IV med FAM05 (Spesialundervisning) 
  • ved skoleårets slutt fortsatt har opplæring i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter/læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Fullførtkode H skal benyttes dersom eleven tar enkelte fag av et programområde og ikke har fullført de resterende fagene tidligere. Se utfyllende informasjon på vigoiks.no.

Elever på programområdekode GSGSK0VG-- skal ha fullførtkode H (Holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev).

Gjelder studieforberedende utdanningsprogram:
Elever som skal ta fremmedspråk som privatist får B, I eller M i forhold til de andre karakterene som er gitt på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 1.3.  

For nærmer informasjon om hvilke fag det gjelder, se på Udir.no - Ta fag som privatist.

 

Gjelder elever eller voksne som kommer inn under "Ikke-godkjent" utenlands utdanning:

Eleven/kandidaten ha fullført videregående opplæring fra utlandet. Den videregående opplæringen fra hjemlandet må stå oppført på GSU-listen til NOKUT (GSU = Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Dersom kandidaten fullfører og består norsk og evt. engelsk tilsvarende norsk videregående opplæring vil kandidaten kunne få fullførtkode B/I/M. Se nærmer info på Samordna opptak.

 

Lærlinger/lærekandidater som får opplæring i skole skal ha fullførtkode L (for lærlinger) eller K (for lærekandidater) når de er ferdig med opplæring på skole. Dette skal føres i det skoleadministrative systemer.

Fullførtkode L og K settes automatisk i VIGO når dato for læretiden er passert.

 

Fullførtkode i forhold til lærlinger/lærekandidater/praksiskandidater når fagprøven er gjennomført:

B Fullført og bestått (fagprøven)
I Fullført og bestått (fagprøven)
A

Fullført grunnkompetanse (kompetanseprøven)

Praksisbrevkandidat (kompetanseprøve)


Når en elev har fullført Vg3 med fullførtkode B, I, M, A, L eller K er ungdomsretten tatt ut.

 

På vigoiks.no finner dere utfyllende kommentarer.

 

Fullførtkodene skal ikke settes i SAS før alle karakterene er lagt inn. Dvs også alle eksamenskarakterene.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring