Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

C01 Avgiverfylke

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve.
Gyldige koder To siffer (fylkets nr)
Utfyllende kommentar

Data vedr denne variabelen hentes fra systemparameter i Vigo-lokalbase.Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 1 Avgiverfylke
ssbAvlagteProver nr 1 Avgiverfylke
UdirFormidling nr B Avgiverfylke

 

 

C02 Telledato

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra.
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

Det er satt opp offisielle datoer for uttrekk av statistikk.


Til SSB leveres filene «ssbKontrakt» (Kontrakter pr 01.10) og «ssbAvlagte Prover». Disse filene leveres primo desember (1. levering) og medio januar (endelig levering). 
Til Utdanningsdirektoratet leveres ssbKontrakt i begynnelsen av hver måned gjennom hele året. I tillegg leveres «UdirFormidling» i perioden juli-november.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 3 Telledato uttrekk
ssbAvlagteProver nr 3 Telledato - uttrekk FOM
nr 4 Telledato - uttrekk TOM
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C03 Hjemstedsfylke

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse.
Gyldige koder To siffer (fylkets nr)
Utfyllende kommentar

Dette kan gjelde elev i skole, lærling, lærekandidat og praksiskandidat.

Dersom hjemsted ikke er utfylt brukes eventuelt bostedsadresse.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 4 Hjemstedsfylke
ssbAvlagteProver nr 5 Hjemstedsfylke
UdirFormidling nr C Hjemstedsfylke

C04 Organisasjonsnummer

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret.
Gyldige koder 9 siffer
Utfyllende kommentar

ID-feltet for bedrift, opplæringskontor eller medlemsbedrift.
Kan også være skolenummer (eks fagopplæring i skole).

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt

nr 8 Organisasjonsnummer (bedrift)/skolenummer (skole)
nr 14 Organisasjonsnummer (medlemsbedrift)

ssbAvlagteProver

Ikke variabel i denne filen

UdirFormidling

nr L Organisasjonsnummer (bedrift)

 

C05 Læretid fra

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 06.05.2020
Definisjon

Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter.

Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

Det skal settes startdato for alle kontrakter som godkjennes.

Det skal kun være en startdato pr kontrakt. En person kan ha flere kontrakter og da vil det være en startdato pr kontrakt. Disse kan ikke være over samme tid.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 15 Læretid fra
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

C06 Læretid til

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 06.05.2020
Definisjon Beregnet sluttdato for lærekontrakt, opplæringskontrakt praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid.
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

I denne datoen er det tatt hensyn til eventuell forlengelse av kontrakt, basert på avbrudd.

Sluttdato påvirkes av fradrag i læretid (f.eks. skolegang og tidligere praksis), avbrudd (se variabel C07 Avbrudd fra og C08 Avbrudd til) og forlengelse (ved søknad pga behov for tillegg av tid) og stillingsprosent (se variabel C20 Stillingsprosent).

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 16 Læretid til
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

C07 Avbrudd fra

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 05.05.2021
Definisjon Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb starter.
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

I avbruddsperioden er ikke lærlingen/lærekandidaten tilstede i bedriften. Det utbetales ikke tilskudd i avbruddsperioden.

Avbruddsårsak meldes til fylkeskommunen som registrerer avbruddskoden. Se variabel C09 Avbruddskode.

En kontrakt kan ha flere avbrudd. Siste avbruddsdato overføres til SSB/Udir.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 17 Avbrudd fra
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C08 Avbrudd til

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 06.05.2020
Definisjon Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb opphører.
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

Dette er siste dato før lærlingen/lærekandidaten er tilbake i bedriften.

Se også info under variabel C07 Avbrudd fra.

En kontrakt kan ha flere avbrudd. Siste avbruddsdato overføres til SSB/Udir.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 18 Avbrudd til
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C10 Kontrakt avsluttet dato

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Dato for avslutning av kontrakt.

Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

Avslutningsdato settes på kontrakt når følgende forhold inntrer (se variabel C12 Avslutningskode):

 • avsluttet etter avlagt prøve
 • læretid utløpt uten prøve
 • gått over i annet arbeid
 • begynt på annen skole/kurs
 • sluttet på grunn av brudd på arbeidslivets regler
 • endret kontraktstype
 • sluttet på grunn av flytting
 • sluttet på grunn av feilvalg
 • overført til ny kontrakt
 • sluttet av andre lignende grunner

Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal avslutningsdato alltid registreres uansett årsak. Dette registreres manuelt.

For punktet ”avsluttet etter avlagt prøve” gjelder følgende:

 • Registrering av prøvedato i prøvebildet gir avslutningsdato i kontraktsbildet automatisk.
 • Når prøvedato er tidligere enn dato for ”Kontraktsslutt” blir avslutningsdato satt lik dato for ”Kontraktsslutt”.
 • Når prøvedato er etter dato for ”Kontraktsslutt” blir avslutningsdato satt lik prøvedato.

OBS!! Når avslutningsdato registreres blir de gitt melding om at det må legges inn avslutningskode (se variabel C12 Avslutningskode).

Utfylt data fører til fullførtkode S.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 19 Kontrakt avsluttet dato
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C11 Hevet av

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt.

Gyldige koder

LO Lærlingens ønske
BO Bedriftens ønske

LB

Lærlingen/Bedriftens ønske (enighet)

Utfyllende kommentar

Heving av kontrakt vil si å avslutte kontrakt før kontraktsslutt er nådd. Dette kan ønskes av en eller begge kontraktsparter. Registreres manuelt etter vedtak.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 20 Hevet av
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C12 Avslutningskode

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 05.05.2020
Definisjon Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb.
Gyldige koder

Sluttårsak fagopplæring

AB Kontrakt avsluttet etter avlagt og bestått prøve
AF Anne frafallsårsak/ikke oppgitt
AR

Fått arbeid

BR Brudd på arbeidslivets regler 
BS Begynt på videregående skole
CO Covid-19  
EK Endret kontraktstype
FL Flyttet 
FV Feilvalg 
OK Økonomiske årsaker
ON Overført ny kontrakt
OP Manglende oppholdstillatelse
PS Personlige årsaker
S1 Kontrakt avsluttet etter stryk 1. gang 
S2 Kontrakt avsluttet etter stryk 2. gang 

UP

Læretid utløpt uten prøve 

Utfyllende kommentar

Sentralt kodeverk som kommer fra Vigo kodeverksbase.

 

Når kontraktsforhold avsluttes eller opphører, skal årsak alltid registreres med korrekt avslutningskode. Dette registreres manuelt.

 

For kontrakter avsluttet med prøve:
Registrering av prøvedato i prøvebiildet gir avslutningskode, AB, S2 eller S1 avhengig av resultat, autmatisk i kontraktsbildet.

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 21 Avslutningskode
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C13 Kontraktstype

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp
Gyldige koder

 

L Lærekontrakt
O Opplæringskontrakt
E Fagopplæring i skole
B Fagbrev på jobb

Utfyllende kommentar
 • Lærekontrakt er kontrakt for lærlinger. Disse skal ha opplæring i alle mål i læreplanen, med sikte på fag/svennebrev. 
 • Opplæringskontrakt er kontrakt for lærekandidater. Disse har opplæring etter reduserte mål i læreplanen, med sikte på kompetanseprøve.
 • Fagopplæring i skole er ”kontrakt” for de som ikke har læreplass i bedrift, men får opplæring etter læreplan for «Fagopplæring i skole». Disse kan ha opplæring i alle mål i læreplanen med sikte på fag/svennebrev, eller i reduserte mål i læreplanen mot kompetanseprøve. Dette fremgår av programområdekoden.
 • Kontrakt om fagbrev på jobb er for kandidater som har vært i lønnet arbeid i faget i minst ett år. De kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplass og ta fag-/svennebrev på grunnlag av dette.

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 22 Kontaktstype
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filene

C14 Godkjentdato

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

En kontrakt må godkjennes av fylkeskommunen, og dato for godkjenning må registreres, før kontrakten er gyldig og blir med i statistikker og tilskuddsberegninger.

Dato skal fylles ut når alle parter har signert kontrakten.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 23 Godkjentdato
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C16 Netto læretid

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag.
Gyldige koder MM (angis i hele måneder)
Utfyllende kommentar

Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag (fradrag = godskriving i brutto læretid, eks fratrekk for skole og praksis)

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 25 Netto læretid
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C18 Netto opplæringstid

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Netto læretid minus verdiskapningstid
Gyldige koder Angis i måneder. Kan være med desimaler.
Utfyllende kommentar

Beregnet felt.

Brutto opplæringstid
Den totale andelen av læretidens omfang som er definert som opplæringstid i læreplanen for programområdet. Jfr. Rundskriv Udir–01-2018 vedlegg 1.

Fradrag opplæringstid
Antall måneder fradrag i opplæringstid i bedrift. Beregnet felt som følge av fradragsregistrering.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 24 Netto opplæringstid
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C19 Tilskuddsordning

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Angir tilskuddstype/størrelse
Gyldige koder

ordning 6 basis 1
ordning 7

basis 2

Utfyllende kommentar

Avhengig av rettstype
Basis 1 gis til alle med ungdomsrett
Basis 2 gis til alle andre

Det betales ikke ut bedriftstilskudd til de som går fagopplæring i skole.

Sentralt kodeverk. Satsene kommer i et årlig brev fra Utdanningsdirektoratet.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 26 Tilskuddsordning
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

 

C20 Stillingsprosent

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Læretid i prosent av 100% «stilling»
Gyldige koder Angis uten % og som heltall. For eksempel 90 % = 90
Utfyllende kommentar

Registreres manuelt i underbilde ”Avvik fra standard stillingsprosent” under kontrakt. Feltnavn Lærlinge%. Stillingsprosenten kan variere gjennom hele læretiden.

Påvirker kontraktens sluttdato (variabel C06 Læretid til), men ikke netto læretid eller det totale tilskuddet.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 27 Stillingsprosent
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C21 Refusjonsfylke

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten.
Gyldige koder

To siffer (fylkets nummer)

Utfyllende kommentar

Ulikt fylkesnummer i forhold til variabel C01 Avgiverfylke.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 29 Refusjonsfylke
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C22 Brevtype

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Beskriver hvilken prøve lærlingen/lærekandidaten går opp til.
Gyldige koder

 

F Fagbrev
S Svennebrev
K Kompetansebevis
B Praksisbrev

Utfyllende kommentar

Bestått fag-/svenneprøve kvalifiserer til utstedelse av fag-/ svennebrev og eventuelt vitnemål.

Bestått kompetanseprøve kvalifiserer til utstedelse av kompetansebevis.


Bestått praksisbrevprøve kvalifiserer til utstedelse av praksisbrev.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver nr 15 Brevtype
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C23 Prøvekandidattype

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Resultat av opplæringsform forut for prøve.
Gyldige koder

 

L Lærling
K Lærekandidat
E Fagopplæring i skole
P Praksiskandidat
B Praksisbrevkandidat
F Fagbrev på jobb

Utfyllende kommentar

L Lærling (fag-/svenneprøve avlegges etter fullført læretid)
K Lærekandidat (kompetanseprøve avlegges etter fullført opplæringskontrakt)
E Fagopplæring i skole (fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve avlegges etter fullført Vg3* eller fagopplæring i skole)
P Praksiskandidat (fag-/svenneprøve avlegges etter bestått skriftlig Vg3 eksamen og fått godkjent minimum 5 år praksis i faget)
B Praksisbrevkandidat (praksisprøven avlegges etter fullført opplæringskontrakt)
F Fagbrev på jobb (fag-/svenneprøve avlegges etter bestått skriftlig Vg3 eksamen og fullført kontrakt om fagbrev på jobb)

* For de som har obligatorisk 3 år i skole og mangler verdiskapning i bedrift.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver nr 9 Prøvekandidattype
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

C24 Prøvenummer

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 05.05.2021
Definisjon Nummer på prøve per person per fylke per lærefag.
Gyldige koder 5 siffer
Utfyllende kommentar

Prøvenummer. Legges ut om det er prøve nr 1, nr 2 osv for personen på denne programområdekode.

Prøvenummer i VIGO er bygget opp slik
FFPPP

FF = Fylkesnummer
PPP = 001 (Prøve nr 1), 002 (prøve nr 2) osv

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver nr 10 Prøvenummer
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

C25 Prøvedato

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Dato for avlagt prøve
Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

Den dato prøven blir avlagt. Hentes fra prøveprotokollen til prøvenemnda.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke varaibel i denne filen
ssbAvlagteProver nr 11 Prøvedato
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

 

C26 Prøvestatus

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori.
Gyldige koder

BM Bestått Meget Godt (Praktisk) og Bestått (Teori)
B Bestått (Praktisk) og Bestått (Teori)
IB Ikke bestått (Praktisk og/eller Teori)
AF Annullert pga fusk
AN Annullert etter klage
AV Prøve avlyst
F Prøve avlyst

Utfyllende kommentar

Resultat av både praktisk prøve og teori. Begge deler må ha bestått resultat for at prøven skal være bestått. Gjelder for alle kandidattyper.

Feltet beregnes ut fra hva som registreres i feltene Praktisk og Teori for resultatet av prøven.

Feltet inneholder også statuskoder i forhold til arbeidet med prøveavvikling.

AN Prøven er annullert som følge av klage
Det er kun mulig å klage på stryk. Et prøveresultat kan annulleres (AN) etter klage på enten formelle feil under prøveavviklingen, eller etter klage på faglig vurdering av prøven. Ved medhold i klagen kan prøven ansees som ikke avviklet, og får status AN.


F - Foreldet
Kandidaten er ferdig med praktisk prøve, men har ikke gjort ferdig teoridelen innen tidsfristen på 2 år etter avlagt praktisk prøve.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver nr 12 Prøvestatus
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C27 Produksjonsdato

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Dato filen ble kjørt ut.

Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

I Vigo årshjul er det satt opp hvilken dato aktuelle filer skal leveres til SSB og Utdanningsdirektoratet.

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 2 Produksjonsdato
ssbAvlagteProver nr 2 Produksjonsdato
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C28 Næringskode bedrift/skole

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert
Gyldige koder 6 siffer
Utfyllende kommentar

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 11 Næringskode bedrift/skole
nr 35 Næringskode medlemsbedrift
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C29 Sektorkode bedrift/skole

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret
Gyldige koder 3 siffer
Utfyllende kommentar

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 12 Sektorkode bedrift/skole
nr 36 Sektorkode medlemsbedrift
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

C32 Åpent avbrudd

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Avbruddsdato tom 31.12.2099.

Gyldige koder DD.MM.ÅÅÅÅ
Utfyllende kommentar

1 hvis Læretidens start må være mindre eller lik telledato og avbrudd må være opprettet før eller etter telledato, og åpent (uendelig) og Kontakt avslutningsdato må være blank eller større enn telledato.

Brukes av SSB til kontroll.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 30 Åpent avbrudd
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

 

C33 Ønskenummer

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke.

Gyldige koder 2 siffer
Utfyllende kommentar

Viser hvilket ønske det aktuelle programområdet er satt opp av søker. 

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling nr F Ønskenummer

C34 Ønskestatus

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Kode for status på aktuelt ønske.

Gyldige koder 6 tegn
Utfyllende kommentar

Viser behandlingsstatus for hvert ønske på søknaden på tidspunkt for uttrekk av fil.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling nr I Ønskestatus

C35 Forslagsnummer

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 05.05.2021
Definisjon

Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske.

Gyldige koder 1-999
Utfyllende kommentar

Bedriftsforslagene nummereres tilfeldig.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling nr J Forslagsnummer

 

 

C36 Forslagsstatus

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 10.05.2019
Definisjon

Behandlingsstatus for hvert forslag.

Gyldige koder 6 tegn
Utfyllende kommentar

Viser behandlingsstatus for hvert forslag på søknaden på tidspunkt for uttrekk av fil. Viser hvordan de er behandlet i bedriften. Noen har fått plass og andre er satt uaktuell.

 

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt Ikke variabel i denne filen
ssbAvlagteProver Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling nr K Forslagsstatus

C37 Kontraktsnummer

Område Videregående skole
Tema C Fagopplæring
Sist endret 05.05.2021
Definisjon Nummer på kontrakten per person per fylke per lærekontrakt.
Gyldige koder 5 siffer
Utfyllende kommentar

Kontraktsnummer. Legges ut om det er kontrakt nr 1, nr 2 osv for personen på denne programområdekoden.

Kontraktsnummer i VIGO er bygget opp slik:

FFKKK
FF = Fylkesnummer

KKK = 001 (Kontrakt nr 1), 002 (Kontrakt nr 2) osv

 

Variabel i statistikkfilene:

ssbKontrakt nr 40 Kontraktsnummer
ssbAvlagte Prover Ikke variabel i denne filen
UdirFormidling Ikke variabel i denne filen

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring