Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B07.Fagstatus
Sist endret: 30.04.2012
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag.
Gyldige koder

E Elev 
Gjelder elev som deltar i undervisningen eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven.
A

Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringsloven § 5-1 og forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd.

M Fagopplæring i skole
Gjelder elev som tar fag når den går på et opplæringstilbud som er fagopplæring i skole.
F Fritatt 
Gjelder elev som er fritatt fra opplæring eller vurdering i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringsloven § 1-11, § 1-12, § 3-22 og § 3-23 .
Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag.
N Nettundervisning 
Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole.
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.
P Privatist 
Er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eksamen som privatist.
R

Realkompetansevurdert
Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringsloven § 1-13.

V

Voksen
Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne).

O Oppdragsundervisning
Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.
S Avbrutt opplæringen i faget
Gjelder elev som avbryter opplæringen i faget i løpet av skoleåret.

Utfyllende kommentar

Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført.

E

Elev
Voksne som går på ordinære undervisningstilbud skal ha fagstatus = E. Disse skal følge bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (herunder bestemmelsene om fravær, vurdering osv).

Praksiskandidater og lærlinger/lærekandidater (med full opplæring i bedrift) som tar fellesfag og får standpunktkarakter i faget.
Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-14.

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget.

Fagstatus A skal ikke benyttes dersom eleven får spesialundervisning og målet er å følge hele læreplanen i faget og få karakter i faget (denne skal ha fagstatus = E). 

F

Fritatt (fra opplæring eller vurdering i faget)

Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 7 for føring av standpunktkarakter og fagmerknad for elever som har fritak for opplæring eller vurdering i faget.
Fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal føres med Deltatt (D) i karakterfeltet og F i fagstatus.

M

Fagopplæring i skole
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass).

N

Nettundervisning
Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også at fravær blir registrert.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U ved import i Vigo.

P

Gjelder også lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som tar Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene) jf. forskrift til opplæringsloven § 3-53, § 3-54 og § 3-55.

Det er kun privatister som har tatt eksamen som overføres til Vigo. Privatister som ikke møter til eksamen skal ikke rapporteres.

R

Realkompetansevurdert
Kandidater som er realkompetansevurdert jf. forskrift til opplæringsloven § 4-13 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter).
Kandidater som er fritatt etter egne regler for voksne jf. forskrift til opplæringsloven § 1-13 skal ha Fritatt i karakterrubrikken (for eksamenskarakter).
Begge grupper skal ha fagstatus = R
En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. 

V

Voksen
Gjelder deltaker som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, jf opplæringsloven § 4A-3.

O

Oppdragsundervisning
Annen institusjon er å betrakte som en ekstern institusjon som kjøper en tjeneste fra en videregående skole.
Kan også gjelde praksiskandidater som får opplæring ved en skole, for å kunne ta Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene), før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. Henviser til forskrift til opplæringsloven § 3-54 og § 3-55.

S

Avbrutt opplæringen i faget
Dersom eleven avbryter opplæringen i et programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Gjelder kun dersom faget (tverrfaglig eksamen) allerede er lagt inn på eleven.
Elev som avbryter et fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Blir eksamen foretatt på annen skole (eks. Eksamenskontoret) settes fagstatus S i faget på den skolen hvor eleven avbryter opplæringen.

Fag med fagstatus A og S skal ikke være med i poengberegningen.
Fag med fagstatus F, P, R og S (ved avbrudd før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten.
Fag med fagstatus F og R gir ikke uttelling i Lånekassen.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring