Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A04.Fagkode
Sist endret: 02.05.2016
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i VIGO Kodeverksbase

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og VIGO.

Ved import fra SAS til VIGO vil fagkoden på filen testes mot fagkode-tabellen i VIGO. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til VIGO Kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2016. Skal brukes første gang skoleåret 2016-2017).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.

 

Enkelte fagkoder kan ha individuelt timetall. Se B09 Elevtimer.

Noen elever har fått enkeltvedtak om spesialundervisning med IOP (se B10 Spesialundervisning) og innholdet i opplæringen har store avvik fra læreplanverket i Kunnskapsløftet. For disse elevene kan det være aktuelt å benytte IOP-fagkode ved registrering av opplæring i SAS. Det er opprettet fem slike fagkoder hvor det benyttes en fagkode pr opplæringsår.

IOP1000 Individuell opplæringsplan 1. år
IOP2000 Individuell opplæringsplan 2. år
IOP3000 Individuell opplæringsplan 3. år
IOP4000 Individuell opplæringsplan 4. år
IOP5000 Individuell opplæringsplan 5. år

Det må registreres inn elevtimer på fagene. Se B09 Elevtimer.

Praksiskandidater og lærlinger med full opplæring i bedrift som får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal registreres med fagkoden TEO9000 (Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag). Det registreres inn elevtimer på faget. Se også B09 Elevtimer. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3G---/xxxxx3G1--/xxxxx3K---/xxxxx3K1---/xxxxx3Y--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Dersom faget knyttes til andre programområder innen lærefag vil kursprosenten bli null selv om det er lagt inn elevtimer på TEO9000. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Voksen som tar Vg1 og Vg2 får normalt godskrevet to års praksistid dersom utdanningsprogrammet/programområdet er fastsatt for det aktuelle lærefaget. Dersom kandidaten i tillegg får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal opplæringen registreres inn på xxxxx3Y---.


Fagkoden YRK9000 (Teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16) benyttes for elever som etter Vg2 tar 491 timer teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften. Fagkoden er knyttet til programområdekoden SSYRK3L---.  Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

Fagkoden FOS9000 (Fagopplæring i skole - lærefag Vg3) benyttes for elever som får fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole). Fagstatus på faget skal være M (Fagopplæring i skole). Se også B07 Fagstatus. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3F--- og xxxxx3H--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Fagkoden er tenkt brukt for å knytte elevenes opplæring til lærerne. Det er ikke nødvendig å legge på elevtimer på faget. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

For elever som tar eksamen i NOR1045 og NOR1049 (Norsk som andrespråk) skal det ikke føres omfang på denne koden ved utskriving av dokumentasjon. Omfang i norsk ligger på den ordinære fagkoden for norsk. Privatister skal ha omfang. 

 
Privatistene og voksne (som har opplæring på PBPBY4VO--) registreres med ordinære norskkoder (NOR1211, NOR1212 og NOR1213). 
Elever som tar påbygging etter yrkesfaglige utdanningsprogram registreres med påbyggingskodene (NOR1231, NOR1232 og NOR1233). Gjelder også medier og kommunikasjon og naturbruk (studieforberedende).

 

Det er opprettet egne fagkoder for midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge. For å kunne få opplæring etter læreplanen må eleven ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringslova § 3-12, og har kortere enn seks års botid i Norge. På studieforberedende utdanningsprogram er kodene NOR1401 (skriftlig) og NOR1402 (muntlig) på Vg1, NOR1403 (skriftlig) og NOR1404 (muntlig) på Vg2 og NOR1405 (skriftlig) og NOR1406 (muntlig) på Vg3. På yrkesfaglige utdanningsprogram er kodene NOR1407 på Vg1 og NOR1408 på Vg2. NOR1409 benyttes ved muntlig eksamen på yrkesfaglige utdanningsprogram. På Vg3 påbygg benyttes NOR1410 (skriftlig) og NOR1411 (muntlig). Mer informasjon om midlertidig fastsatt læreplan for elever i videregående opplæring med kort botid finner dere på udir.no. Denne læreplanen er likestilt med den ordinære læreplanen i norsk i forhold til utskriving av dokumentasjon.

 

For opplæring i ENG3001 (Vg1), ENG3002 (Vg2), ENG3003 (Vg3) og/eller NOR3001 (Vg1), NOR3002 (Vg2), NOR3003 (Vg2) skal alle fagkoder eleven har hatt opplæring i skrives ut på dokumentasjonen. Det skal settes standpunkt på hvert fag.
 

Konvertering av halvårsvurdering (H2) til standpunkt:

I gitte tilfeller skal fag med halvårsvurdering konverteres til standpunkt. I slike tilfeller er det viktig at skolen informerer eleven om at klagefristen begynner å løpe. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.3.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring