Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
A04.Fagkode
Sist endret: 10.05.2019
Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Definisjon

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i VIGO Kodeverksbase

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og VIGO.

Ved import fra SAS til VIGO vil fagkoden på filen testes mot fagkode-tabellen i VIGO. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til VIGO Kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2019. Skal brukes første gang skoleåret 2019-2020).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.

 

Enkelte fagkoder kan ha individuelt timetall. Se B09 Elevtimer.

Noen elever har fått enkeltvedtak om spesialundervisning med IOP (se B10 Spesialundervisning) og innholdet i opplæringen har store avvik fra læreplanverket i Kunnskapsløftet. For disse elevene kan det være aktuelt å benytte IOP-fagkode ved registrering av opplæring i SAS. Det er opprettet fem slike fagkoder hvor det benyttes en fagkode pr opplæringsår.

IOP1000 Individuell opplæringsplan 1. år
IOP2000 Individuell opplæringsplan 2. år
IOP3000 Individuell opplæringsplan 3. år
IOP4000 Individuell opplæringsplan 4. år
IOP5000 Individuell opplæringsplan 5. år

Det må registreres inn elevtimer på fagene. Se B09 Elevtimer.

Praksiskandidater og lærlinger med full opplæring i bedrift som får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal registreres med fagkoden TEO9000 (Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag). Det registreres inn elevtimer på faget. Se også B09 Elevtimer. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3G---/xxxxx3G1--/xxxxx3K---/xxxxx3K1---/xxxxx3Y--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Dersom faget knyttes til andre programområder innen lærefag vil kursprosenten bli null selv om det er lagt inn elevtimer på TEO9000. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Voksen som tar Vg1 og Vg2 får normalt godskrevet to års praksistid dersom utdanningsprogrammet/programområdet er fastsatt for det aktuelle lærefaget. Dersom kandidaten i tillegg får komprimert opplæring i læreplanen på Vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på Vg3, skal opplæringen registreres inn på xxxxx3Y---.

 

Fagkoden FBJ9000 «Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb» benyttes for å angi antall timer teoriopplæring kandidater får i forbindelse med opplæring Fagbrev på jobb. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB.


Fagkoden YRK9000 (Teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16) benyttes for elever som etter Vg2 tar 491 timer teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften. Fagkoden er knyttet til programområdekoden SSYRK3L---.  Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

Fagkoden FOS9000 (Fagopplæring i skole - lærefag Vg3) benyttes for elever som får fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole). Fagstatus på faget skal være M (Fagopplæring i skole). Se også B07 Fagstatus. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3F--- (alt F1-- eller F2--) og xxxxx3H--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Fagkoden er tenkt brukt for å knytte elevenes opplæring til lærerne. Det er ikke nødvendig å legge på elevtimer på faget. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

Fagkodene NOR1051-NOR1062 og NOR1151-NOR1160 (grunnleggende norsk for språklige minoriteter) og NOR1801 til NOR1818 (morsmål for språklige minoriteter) skal ikke skrives ut på dokumentasjon som eget fag. Skal føres i forbindelse med FAM41. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.2.

 

Overgangsordningen NOR1045/-NOR1049 blir avsluttet for elever høsten 2017 og for privatister høsten 2018. Fra 2019 må alle som tidligere har tatt eksamen i NOR1045/NOR1049 og som ønsker å forbedre resultatet, ta både skriftlig og muntlig eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Se informasjon på udir.no. 

Jf brev fra Udir om "Forlengelse av overgangsordning for skriftlig eksamen i norsk som andrespråk (NOA) for elever og privatister med kort botid i Norge (videregående opplæring)" av 8.12.10. Koden kan benyttes både av elever og privatister. Koden skal merkes med FAM20 dersom faget er tatt mens det ble gitt undervisning (frem til vår 2009). I ettertid benyttes kodene ihht overgangsordning (se føringsskriv) og skal ikke ha FAM20 (men vitnemålet skal merkes med VMM25).

 
Privatister og voksne (som har opplæring på PBPBY4VO--) registreres med ordinære norskkoder (NOR1211, NOR1212 og NOR1213). 
Elever som tar påbygging etter yrkesfaglige utdanningsprogram registreres med påbyggingskodene (NOR1231, NOR1232 og NOR1233). Gjelder også medier og kommunikasjon (gammel ordning når utdanningsprogram var yrkesfag) og naturbruk (studieforberedende).

 

Det er opprettet fagkoder i kroppsøving i forbindelse med kryssløp til IKT-servicefag. KRO1015 benyttes på Vg1 og KRO1016 på Vg2. Se informasjon på vigoiks.no.

 

Fagkoden YFO2002 - Yrkesfaglig opphenting gjelder for elever som følger kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 yrkesfag. I Vg2 skal disse elevene hente opp kompetanse fra programfagene på Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet.

 

Det er opprettet egne fagkoder for læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge. For å kunne få opplæring etter læreplanen må eleven ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringslova § 3-12, og har kortere enn seks års botid i Norge. På studieforberedende utdanningsprogram er kodene NOR1401 (skriftlig) og NOR1402 (muntlig) på Vg1, NOR1403 (skriftlig) og NOR1404 (muntlig) på Vg2 og NOR1405 (skriftlig) og NOR1406 (muntlig) på Vg3. På yrkesfaglige utdanningsprogram er kodene NOR1407 på Vg1 og NOR1408 på Vg2. NOR1409 benyttes ved muntlig eksamen på yrkesfaglige utdanningsprogram. På Vg3 påbygg benyttes NOR1410 (skriftlig) og NOR1411 (muntlig). Denne læreplanen er likestilt med den ordinære læreplanen i norsk i forhold til utskriving av dokumentasjon.

 

For opplæring i ENG3001 (Vg1), ENG3002 (Vg2), ENG3003 (Vg3) og/eller NOR3001 (Vg1), NOR3002 (Vg2), NOR3003 (Vg2) skal alle fagkoder eleven har hatt opplæring i skrives ut på dokumentasjonen. Det skal settes standpunkt på hvert fagkode.
 

Konvertering av halvårsvurdering (H2) til standpunkt:

I gitte tilfeller skal fag med halvårsvurdering konverteres til standpunkt. I slike tilfeller er det viktig at skolen informerer eleven om at klagefristen begynner å løpe. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.3.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring