Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B07.Fagstatus
Sist endret: 19.05.2021
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag.
Gyldige koder

E Elev 
Gjelder elev som deltar i undervisningen eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis halvårsvurdering 2 eller standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven.
A

Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter
opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-17, tredje ledd.

F

Fritatt 
Gjelder elev som er fritatt for opplæring i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringslova
§ 1-11 og § 1-12 eller privatist/voksen som er fritatt i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringslova § 1-13. Eleven/privatisten/kandidaten (voksen) vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag.

G

Godkjent fag fra tidligere
Gjelder elev som har fått godkjent det aktuelle faget etter
forskrift til opplæringslova §1-16.
Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag. 

M

Fagopplæring i skole
Gjelder elev som tar fag på et opplæringstilbud som er fagopplæring i skole.

N Nettundervisning 
Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole.
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skole i Norge.
P Privatist 
Er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eksamen som privatist.
R

Realkompetansevurdert
Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 4-11.

V

Voksen
Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne).

O Oppdragsundervisning
Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.
S Avbrutt opplæringen i faget
Gjelder elev som avbryter opplæringen i faget i løpet av skoleåret.

Utfyllende kommentar

Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført.

E

Elev

Elever med grunnleggende norsk (eks NOR1159) skal ha fagstatus E.

Elever som har fritak for vurdering med karakter jf forskrift til opplæringslova § 3-18 (minoritetsspråklige elever som nylig er kommet til Norge), § 3-19 (fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål) og § 3-20 (fritak for vurdering med karakter i kroppsøving) skal ha fagstatus E (alternativ A). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 7.3 og 10.2.

Voksne som er tatt inn til ordinær videregående opplæring etter forskrift til opplæringslova § 3-1 skal ha fagstatus = E. Disse skal følge bestemmelsene i forskrift til opplæringslova kapittel 3 (herunder bestemmelsene om fravær, vurdering osv).

Praksiskandidater og lærlinger/lærekandidater (med full opplæring i bedrift) som tar fellesfag og får standpunktkarakter i faget.
Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen, jf.
forskrift til opplæringslova § 1-15.

A

Spesialundervisning
Fagstatus A skal benyttes i alle fag hvor en elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette er uavhengig av om det er grunnlag for å sette karakter i faget eller ikke.

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-17, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget. Se også under B10 Spesialundervisning.

F

Fritatt

Gjelder elev, privatist og voksen i videregående opplæring særskilt beregnet for dem, og som har

G

Godkjent fag fra tidligere
Gjelder elev, privatist eller voksne i videregående opplæring særskilt beregnet for dem, og som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig med eller mer omfattende enn et fag i læreplanverket. Det gjelder enten det aktuelle faget er bestått i Norge eller i utlandet. Eleven, privatisten og voksne må søke rektor om slik godkjenning, og må selv legge frem den nødvendige dokumentasjonen. Eleven, privatisten og voksne som søker om godkjenning av fag bestått i Kunnskapsløftet, beholder oppnådd standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter på sluttdokumentasjonen.
 (
Forskrift til opplæringslova § 1-16 og 
«Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017», pkt 7.6).

M

Fagopplæring i skole
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Skal kun benyttes på fagkoden
FOS9000 og evt. dersom det gis opplæring i KRO1006. Se for øvrig under Elevstatus M på B08 Elevstatus.

N

Nettundervisning
Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også at fravær blir registrert.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U ved import i VIGO.

P

Gjelder også lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som tar Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene) jf. forskrift til opplæringslova § 3-53, § 3-54 og § 3-55.

Elever som tar eksamen i morsmål som erstatning for annet språkfag (fellesfag). Disse skal registreres med aktuell FSP- eller PSP-fagkode. 
Fagstatus skal være P når det ikke blir gitt opplæring i faget. Det er uavhengig av om eksamen av praktiske grunner gjennomføres på skolen eller blir gjennomført på eksamenskontoret.

Det er kun privatister som har tatt eksamen som overføres til VIGO. Privatister som ikke møter til eksamen skal ikke rapporteres.

R

Realkompetansevurdert
Kandidater som er realkompetansevurdert jf.
forskrift til opplæringslova § 4-11 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter) og med stiplet linje i standpunktkarakter og eksamensform. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.

 

En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. 

V

Voksen
Gjelder deltaker som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, jf
 opplæringslova § 4A-3.

Ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett), kan etter søknad velger å gjennomføre sin opplæringen etter opplæringslova § 4A-3. Ungdommen får da voksenrett. Disse skal registres inn med fagstatus V (Voksen). I VIGO vil eleven få beregnet elevstatus til V –Voksne. Det må videre markeres i skolesystemet at det er opplæring spesielt organisert for voksne.
 

Frittstående videregående skoler er ikke godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne. Alle som tas inn ved denne type skole vil ha fagstatus E (Elev).

O

Oppdragsundervisning
Annen institusjon er å betrakte som en ekstern institusjon som kjøper en tjeneste fra en videregående skole.

Kan også gjelde praksiskandidater som får opplæring ved en skole, for å kunne ta Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene), før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. Henviser til forskrift til opplæringslova § 3-54 og § 3-55.

S

Avbrutt opplæringen i faget 

Dersom eleven avbryter opplæringen i et programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Gjelder kun dersom faget (tverrfaglig eksamen) allerede er lagt inn på eleven.

Elev som avbryter et fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Blir eksamen foretatt på annen skole (eks. Privatist-/Eksamensenheten) settes fagstatus S i faget på den skolen hvor eleven avbryter opplæringen.

 

Fag med fagstatus F, G, P, R og S (ved avbrudd før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten.
Fag med fagstatus F, G og R gir ikke uttelling i Lånekassen.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring