Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B07.Fagstatus
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag.
Gyldige koder

E Elev 
Gjelder elev som deltar i undervisningen eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis halvårsvurdering 2 eller standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven.
A

Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter
opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-17, tredje ledd.

F

Fritatt 
Gjelder elev som er fritatt for opplæring i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringslova
§ 1-11 og § 1-12 eller privatist/voksen som er fritatt i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringslova § 1-13. Eleven/privatisten/kandidaten (voksen) vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag.

G

Godkjent fag fra tidligere
Gjelder elev som har fått godkjent det aktuelle faget etter
forskrift til opplæringslova §1-16.
Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag. 

M

Fagopplæring i skole
Gjelder elev som tar fag på et opplæringstilbud som er fagopplæring i skole.

N Nettundervisning 
Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole.
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skole i Norge.
P Privatist 
Er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eksamen som privatist.
R

Realkompetansevurdert
Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 4-11.

V

Voksen
Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne).

O Oppdragsundervisning
Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.
S Avbrutt opplæringen i faget
Gjelder elev som avbryter opplæringen i faget i løpet av skoleåret.

Utfyllende kommentar

Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført.

E

Elev

Elever som har fritak for vurdering med karakter jf forskrift til opplæringslova § 3-18 (minoritetsspråklige elever som nylig er kommet til Norge), § 3-19 (fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål) og § 3-20 (fritak for vurdering med karakter i kroppsøving) skal ha fagstatus E (alternativ A). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 7.3 og 10.2.

Voksne som er tatt inn til ordinær videregående opplæring etter forskrift til opplæringslova § 3-1 skal ha fagstatus = E. Disse skal følge bestemmelsene i forskrift til opplæringslova kapittel 3 (herunder bestemmelsene om fravær, vurdering osv).

Lærlinger/lærekandidater (med full opplæring i bedrift) som tar fellesfag og får standpunktkarakter i faget.

Praksiskandidater som får komprimert opplæring (TEO9000) mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag.

Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15.

A

Spesialundervisning
Fagstatus A skal benyttes i alle fag hvor en elev har fått enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette er uavhengig av om det er grunnlag for å sette karakter i faget eller ikke.

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-17, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget. Se også under B10 Spesialundervisning.

F

Fritatt

Gjelder elev, privatist og voksen i videregående opplæring særskilt beregnet for dem, og som har

G

Godkjent fag fra tidligere
Gjelder elev, privatist eller voksne i videregående opplæring særskilt beregnet for dem, og som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig med eller mer omfattende enn et fag i læreplanverket. Det gjelder enten det aktuelle faget er bestått i Norge eller i utlandet. Eleven, privatisten og voksne må søke rektor om slik godkjenning, og må selv legge frem den nødvendige dokumentasjonen. Eleven, privatisten og voksne som søker om godkjenning av fag bestått i Kunnskapsløftet, beholder oppnådd standpunktkarakter og evt. eksamenskarakter på sluttdokumentasjonen.
 (
Forskrift til opplæringslova § 1-16 og 
«Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017», pkt 7.6).

M

Fagopplæring i skole
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Skal kun benyttes på fagkoden
FOS9000 og evt. dersom det gis opplæring i KRO1019. Se for øvrig under Elevstatus M på B08 Elevstatus.

N

Nettundervisning
Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også at fravær blir registrert.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U ved import i VIGO.

P

Gjelder også lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som tar Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene) jf. forskrift til opplæringslova § 3-53, § 3-54 og § 3-55.

Elever som tar eksamen i morsmål som erstatning for annet språkfag (fellesfag). Disse skal registreres med aktuell FSP- eller PSP-fagkode. 
Fagstatus skal være P når det ikke blir gitt opplæring i faget. Det er uavhengig av om eksamen av praktiske grunner gjennomføres på skolen eller blir gjennomført på privatist-/eksamenskontoret.

Alle privatister skal overføres til VIGO. Også privatister som ikke møter til eksamen (karakter IM)

R

Realkompetansevurdert
Kandidater som er realkompetansevurdert jf.
forskrift til opplæringslova § 4-11 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter) og med stiplet linje i standpunktkarakter og eksamensform. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5.3.

En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. 

V

Voksen
Gjelder deltaker som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, jf
 opplæringslova § 4A-3.

Ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett), kan etter søknad velger å gjennomføre sin opplæringen etter opplæringslova § 4A-3. Ungdommen får da voksenrett. Disse skal registres inn med fagstatus V (Voksen). I VIGO vil eleven få beregnet elevstatus til V –Voksne. Det må videre markeres i skolesystemet at det er opplæring spesielt organisert for voksne.
 

Frittstående videregående skoler er ikke godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne. Alle som tas inn ved denne type skole vil ha fagstatus E (Elev).

O

Oppdragsundervisning
Annen institusjon er å betrakte som en ekstern institusjon som kjøper en tjeneste fra en videregående skole.

Kan også gjelde praksiskandidater som får komprimert opplæring (TEO9000) ved en skole, for å kunne gå opp til skriftlig Vg3 eksamen før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. Henviser til forskrift til opplæringslova § 3-54 og § 3-55.

S

Avbrutt opplæringen i faget 

Dersom eleven avbryter opplæringen i et programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Gjelder kun dersom faget (tverrfaglig eksamen) allerede er lagt inn på eleven.

Elev som avbryter et fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Blir eksamen foretatt på annen skole (eks. Privatist-/Eksamensenheten) settes fagstatus S i faget på den skolen hvor eleven avbryter opplæringen.

 

Fag med fagstatus F, G, P, R og S (ved avbrudd før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten.
Fag med fagstatus F, G og R gir ikke uttelling i Lånekassen.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring