Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B11.Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Opplæringslova § 3-12
Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Gyldige koder

Elever som får opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter:
NOR1051 nivå 1, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1052 nivå 1, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1053 nivå 1, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1054 nivå 1, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1151 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1152 nivå 1, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1055 nivå 2, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1056 nivå 2, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1057 nivå 2, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1058 nivå 2, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1155 nivå 2, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1156 nivå 2, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1059 nivå 3, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1060 nivå 3, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1061 nivå 3, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1062 nivå 3, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
NOR1159 nivå 3, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1160 nivå 3, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram

Elever som får opplæring etter læreplanen i morsmål for språklige minoriteter:
NOR1801 nivå 1, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1802 nivå 1, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1803 nivå 1, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1804 nivå 1, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
NOR1805 nivå 2, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1806 nivå 2, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1807 nivå 2, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1808 nivå 2, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
NOR1809 nivå 3, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1810 nivå 3, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1811 nivå 3, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
NOR1812 nivå 3, Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
NOR1813 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1814 nivå 1, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1815 nivå 2, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1816 nivå 2, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1817 nivå 3, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram
NOR1818 nivå 3, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram 

Utfyllende kommentar

Generelt:
I henhold til opplæringslova § 3-12 kan elever med annet morsmål enn norsk og samisk ha rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig kan slike elever også ha rett til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring (opplæring i fag på to språk) eller begge deler. Vilkårene er at eleven har et annet morsmål enn norsk og samisk, samt at eleven ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig undervisning i norsk og de andre fagene.

Rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring forutsetter at eleven har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 3-12.

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i de enkelte fagene skal bare gis så langt det er nødvendig. Hva som er nødvendig kan ikke strekke seg lenger enn til at eleven er god nok i norsk til å følge den vanlige undervisningen på norsk.

Når eleven har fått et enkeltvedtak etter opplæringslova § 3-12 kan eleven enten følge den ordinære læreplanen i norsk, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge eller læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dersom morsmålsopplæring vurderes som nødvendig, skal læreplanen i morsmål for språklige minoriteter brukes.

Særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring er ikke egne fag, men er ekstra hjelp til elever som har annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære opplæringen på norsk. Se også B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk.

Læreplanene i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmålsopplæring for språklige minoriteter er nivåbaserte overgangsplaner som kan nyttes til elevene kan følge opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Så lenge elevene følger læreplanen i grunnleggende norsk eller læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal de ikke ha vurdering med karakter. Når elevene kan følge ordinær læreplan i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge skal de ha vurdering med karakter. 


Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter:
Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i Opplæringslova og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring. Skoleeier/skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge.

Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringslova § 3-12 rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Det følger av premissene for den særskilte norskopplæringen at læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene er i stand til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen er nivåbasert, aldersuavhengig og gjelder for elever med ulik alder og erfaringsbakgrunn. Før opplæringen starter, må det vurderes og tas standpunkt til hvilket nivå i læreplanen opplæringen skal ta utgangspunkt i for den enkelte eleven.

Dersom en elev (med fagkode NOR1051 til NOR1160) i løpet av skoleåret går over til norsk med "ordinær" fagkode må følgende rutine benyttes:

  • Fagstatus på faget med fagkode NOR1051 til NOR1160 endres fra E til S og det settes avbruddsdato på faget = dagen eleven går over til ordinær norsk.
  • Den "ordinære" fagkoden får fagstatus = E og det settes startdato på faget = dagen eleven starter med dette faget.

Dersom eleven følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter ut hele skoleåret skal eleven ha fagstatus = E ved slutten av skoleåret. Det skal ikke registreres karakterer på fagkodene for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

Opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk skal være med i beregning av omfanget av opplæringen innenfor programområdet.

Fagkode for grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Den ordinære norskkoden for trinnet benyttes. For elever som ikke har grunnlag for vurdering etter ordinær læreplan henvises det til behandlingsregler beskrevet i Utdanningsdirektoratets skriv om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.2.

Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter:
Opplæringen etter denne læreplanen skal sammen med læreplanen i grunnleggende norsk fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i opplæringsloven.

Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringslova § 3-12 rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Det følger av premissene for morsmålsopplæringen at læreplanen i morsmål for språklige minoriteter er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene kan følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk/læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen er nivåbasert, aldersuavhengig og gjelder for elever med ulik alder og erfaringsbakgrunn. Før opplæringen starter, må det vurderes og tas standpunkt til hvilket nivå i læreplanen opplæringen skal ta utgangspunkt i for den enkelte elev.

Hovedformålet med opplæringen er å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket og derved deres læringsmuligheter gjennom utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter, ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet.

Dersom en elev i løpet av skoleåret slutter å følge læreplanen i morsmål for språklige minoriteter (med fagkode NOR1801 til NOR1818) må følgende rutine benyttes:

  • Fagstatus på opplæringen med fagkode NOR1801 til NOR1818 endres fra E til S og det settes avbruddsdato på opplæringen = dagen eleven er ferdig med faget. 

Dersom eleven følger læreplanen i morsmål for språklige minoriteter ut hele skoleåret skal den ha fagstatus = E ved slutten av skoleåret. Det skal ikke registreres karakterer på fagkodene for morsmålsopplæring for språklige minoriteter. 

Opplæring etter læreplanen i morsmål for språklige minoriteter skal ikke være med i omfanget av opplæringen innenfor programområdet.

 

Fagkoden for morsmål for språklige minoriteter skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Den ordinære norskkoden for trinnet benyttes. For elever som ikke har grunnlag for vurdering etter ordinær læreplan henvises det til behandlingsregler beskrevet i Utdanningsdirektoratets skriv om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.2.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring