Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke

A01 Fødselsnummer

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens, praksiskandidatens eller praksisbrevkandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret)
Gyldige koder

11 siffer (DDMMÅÅPPPPP)

DD  = dag 
MM = måned 
ÅÅ = år 
PPPPP = personnummer

Utfyllende kommentar

Alle personer som er bosatt i Norge får et fødselsnummer F-nummer (F-nr) på 11 siffer. D-nummer (D-nr) kan i gitte tilfeller tildeles personer som har behov for et identitetsnummer, men som ikke oppfyller vilkårene for F-nr. Har personen f.eks et kundeforhold i en norsk bank har vedkommende fått tildelt et D-nr. Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer.

Forslag til Fellesrutiner: 
Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/privatist/lærling/lærekandidat/praksiskandidat/praksisbrevkandidat selv må skaffe seg et eventuelt D-nr. Det skal kunne opprettes fiktivt fødselsnummer for elever som kommer fra grunnskolen (10. trinn) og elever både fra offentlige og private videregående skoler. Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i Folkeregisteret (FREG) for å kontrollere om det allerede ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen.


Dersom en skole får melding om endring av fødselsnummer må dette meldes tilbake til fylkeskommunen sentralt (Inntakskontoret). Blir en person liggende i VIGO med flere forskjellige fødselsnummer (eks. både fiktivt nr og F-nr) vil dette kunne gi mangelfull statistikk til SSB/Udir.


Vitnemål for elever med fiktive fødselsnummer vil ikke bli overført til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).


Ved online oppslag mot FREG (Folkeregisteret) kommer det melding i VIGO dersom et D-nr er endret til et F-nr. Det må også følges med i forhold til kontinuerlig vedlikehold. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole/voksenopplæringssenter.

Det fiktive fødselsnummeret, opprettet i VIGO, kan også benyttes i Utdanningsdirektoratets eksamenstjeneste PAS-Eksamen/PAS-Prøver. Det er også mulig å bruke D-nr for påmelding i eksamenstjenesten. Dersom disse alternativene ikke foreligger kan det opprettes et fiktivt fødselsnummer direkte i eksamenstjenesten (13 siffer). Eksamenstjenesten støtter også Utlendingsdirektoratet sitt DUF-nummer (12 siffer). De to sistnevnte kan ikke benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene.
DUF-nummer er søker sitt registreringsnummer i datasystemet til Utlendingsdirektoratet. Dette benyttes i forbindelse med søknad om opphold i Norge. Se info på Udi.no

Regler for fiktivt fødselsnummer:

  • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel 011285 blir til 411285).
  • Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null - eks for Oslo 03). Dersom det allerede er opprettet en person i VIGO med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv.

Eksempel jente fra Oslo: 42059199203 (født 020591 og hjemmehørende i fylke 03)
Eksempel gutt fra Rogaland: 55049199111 (født 150491 og hjemmehørende i fylke 11)

Private videregående skoler får tildelt 00 i de to siste posisjonene i fødselsnummer. Disse skolene tar kontakt direkte med WIS (Waade Information System AS)

 

 

A02 Utdanningsprogram

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon

Utdanningsløpene i den videregående opplæringen som skal fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse jf. Opplæringslova § 3-3.

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i VIGO Kodeverksbase.

Utfyllende kommentar

Det foreligger ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fom skoleåret 2020-2021. Det vil derfor være noen år med opplæring både på gammel og ny tilbudsstruktur.

 

Elever som går ut fra vg3 i skole får kompetansebevis eller vitnemål som dokumentasjon. Se B22 Bevistype. Etter gjennomført fagopplæring vil kandidaten få fagbrev, svennebrev, kompetansebevis eller praksisbrev som dokumentasjon. Se C22 Brevtype.

A03 Programområdekode

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

Gyldige koder

Grunnkoden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep.

Alle gyldige koder (med 10 posisjoner) ligger i VIGO Kodeverksbase.

7. og 8. posisjon er VIGO sine kategorier. En bokstavkode har samme betydning på alle programområder.

9. og 10. posisjon er VIGO sine varianterHer kan innholdet i teksten for samme bokstav variere innen programområdene.

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og VIGO.

Ved import fra SAS til VIGO vil programområdekoden på filen testes mot programområde-tabellen i VIGO. Det blir kontrollert at det er en gyldig programområdekode og at programområdekoden er på samme nivå som skolen.
Programområdekoden må være godkjent av VIGO Kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar 2023. Skal brukes første gang skoleåret 2023-2024).

Elev som går ut av fag (avbryter) i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist, samme skoleår eller senere, skal stå på den programområdekoden vedkommende er registret inn på.

Elev som får vedtak om opplæring hvor målet er å føre frem til grunnkompetanse, jf
Opplæringslova § 3-3, første ledd skal registreres med xxxxx1H---, xxxxx2H--- eller xxxxx3H---. Eleven må kodes om når vedtak er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Se også under B10 Spesialundervisning.

Elev som får vedtak om å ta Vg1 over to år (vedtaket kan komme i løpet av skoleåret).
For Vg1 er det laget et kodeverk for dette:

xxxxx1A--- 1. år av 2-årig kurs
xxxxx1B--- 2. år av 2-årig kurs
xxxxx1D--- 1. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige
xxxxx1E--- 2. år av 2-årig kurs for minoritetsspråklige

 

Elever som får vedtak om å ta vg1 over to år må kodes om fra grunnkoden til xxxxx1A--- (alt. xxxxx1D---) for første år og xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) for andre året (xxxxx = aktuell programområdekode). Elevens programområdekode må endres når vedtaket er fattet. Om vedtaket blir fattet på skolen eller i sentraladministrasjonen kan variere fra fylke til fylke. Det er viktig å være oppmerksom på at retten for disse må utvides manuelt i VIGO. Ved neste års søking vil eleven automatisk få opp koden xxxxx1B--- (alt. xxxxx1E---) dersom denne ligger i klasseordningen i VIGO (1S001). Det er også mulig å foreta automatisk opprykk i VIGO fra A-koden til B-koden. Dette forutsetter at B-koden er lagt inn på A-koden i feltet i "Neste års programområde" (bilde 5S012 - Programområder). Kodesettet kan benyttes både for enkeltelever, og for fylker som har tilbud som organiseres over to år. Det foreligger ikke tilsvarende kodeverk for vg2 og vg3. I noen tilfeller kan eleven få opplæring i samme fag over begge skoleårene. Da kan det settes halvårsvurdering 1 (H1) etter det første skoleåret og halvårsvurdering 2 (H2) eller standpunkt etter det andre skoleåret. Standpunktkarakter kan kun føres en gang på samme fagkode. Se Forskrift til opplæringslova § 3-14, siste avsnitt.

xxxxx2UT-- (xxxxx = aktuell programområdekode) skal benyttes for opplæringstilbud i utlandet som er godkjent etter Opplæringslova § 1-2, fjerde ledd.

 

xxxxx2SY-- (xxxxx = aktuell programområdekode) er programområdekoder for overgang fra studiespesialisering til yrkesfag.
 

Følgende kodeverk gjelder for påbygg til studiekompetanse:

 

PBPBY3 - Påbygg for yrkesfaglige utdanningsprogram

PBPBY3----  Benyttes for elever på ordinært kurs etter vg2 (gir generell studiekompetanse)
PBPBY3--ST Benyttes for elever på kurs etter vg2 som gir spesiell studiekompetanse
PBPBY3H--- Benyttes for elever som går mot grunnkompetanse

 

PBPBY4 - Påbygg etter fag- og yrkesopplæring

PBPBY4YK-- Benyttes for elever som har fag- og yrkeskompetanse
PBPBY4H--- Benyttes for elever som går mot grunnkompetanse etter opplæringskontrakt

 

PBPBY4 - Elever, voksne og privatister som tar enkeltfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse

PBPBY4--6P Benyttes for personer som tar fag for studiekompetanse (6-pack)
PBPBY4VO Benyttes for personer som har opplæring mot studiekompetanse (6-pack) i tilbud spesielt tilrettelagt for voksne
PBPBY4---- Benyttes for privatister som tar fag for studiekompetanse

 

PBPBY4---- er ikke oppført med årstimer fra Grep. PBPBY4VO-- og PBPBY4--6P ligger med 1121 årstimer i Vigo. 


Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen skal registreres på programområdekoden GSGSK0VG--. Når det skrives ut kompetansebevis på videregående, det året eleven får vitnemål fra grunnskolen, skal det benyttes programområdekoden GSGSK0VG-- med programområdenavn "Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet". Kortnavn: "Fag fra vg opp. på ung.tr.".

 

I VIGO sin kodeverksbase ligger det flere koder for grunnskoleopplæring. Se info på vigoiks.no for hvilken programområdekode som skal benyttes.

For føring av programområdekoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet, gjennom Grep, benyttes (dvs grunnkoden).

 

Innen fagopplæring benyttes følgende kategorikoder:

xxxxx3---- Læring
xxxxx3I--- Lærekandidat
xxxxx3G--- Lærling, full opplæring i bedrift
xxxxx3G1-- Lærling, full opplæring i bedrift etter vg1
xxxxx3G2--- Lærling, full opplæring i bedrift etter vg2
xxxxx3K--- Lærekandidat, full opplæring i bedrift
xxxxx3K1-- Lærekandidat, full opplæring i bedrift etter vg1
xxxxx3K2-- Lærekandidat, full opplæring i bedrift etter vg2
xxxxx3HP-- Praksisbrevkandidat
xxxxx3F--- Alternativ vg3 i skole
xxxxx3F1-- Alternativ vg3 i skole, 1. år
xxxxx3F2-- Alternativ vg3 i skole, 2. år
xxxxx3H--- Grunnkompetanse, alternativ vg3 i skole
xxxxx3V--- Verdiskapningsdelen
xxxxx3X--- Fagbrev på jobb  
xxxxx3Y--- Praksiskandidat  

 

Det presiseres at det er et eget kodeverk for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse programområdekodene har F i 7. posisjon for lærlinger og H i 7. posisjon for lærekandidater.

 

A04 Fagkode

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

Gyldige koder

Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep. Alle gyldige koder ligger i VIGO Kodeverksbase

Utfyllende kommentar

Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og VIGO.

Ved import fra SAS til VIGO vil fagkoden på filen testes mot fagkode-tabellen i VIGO. Det blir kontrollert at det er en gyldig fagkode og at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun benytte fagkoder på videregående nivå.

Fagkoden bør være importert fra Grep til VIGO Kodeverksbase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar 2023. Skal brukes første gang skoleåret 2023-2024).

For føring av fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (
Grep) benyttes.

 

Enkelte fagkoder kan ha individuelt timetall. Se B09 Elevtimer.

Noen elever har fått enkeltvedtak om spesialundervisning med IOP (se B10 Spesialundervisning) og innholdet i opplæringen har store avvik fra læreplanverket i Kunnskapsløftet. For disse elevene kan det være aktuelt å benytte IOP-fagkode ved registrering av opplæring i SAS. Det er opprettet fem slike fagkoder hvor det benyttes en fagkode pr opplæringsår.

IOP1000 Individuell opplæringsplan 1. år
IOP2000 Individuell opplæringsplan 2. år
IOP3000 Individuell opplæringsplan 3. år
IOP4000 Individuell opplæringsplan 4. år
IOP5000 Individuell opplæringsplan 5. år

Det registreres inn elevtimer på fagene. Se B09 Elevtimer. Disse fagkodene skal ha fagstatus A (Spesialundervisning). Se B07 Fagstatus

Praksiskandidater og lærlinger med full opplæring i bedrift som får komprimert opplæring i læreplanen på vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på vg3, skal registreres med fagkoden TEO9000 (Komprimert opplæring mot skriftlig vg3 eksamen innen lærefag). Det registreres inn elevtimer på faget. Se også B09 Elevtimer. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på vg3 for lærefag med kategoriene xxxxx3G---/xxxxx3G1--/xxxxx3K---/xxxxx3K1---/xxxxx3Y--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Dersom faget knyttes på andre programområder innen lærefag vil kursprosenten bli null selv om det er lagt inn elevtimer på TEO9000. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Voksne som tar vg1 og vg2 får normalt godskrevet to års praksistid dersom utdanningsprogrammet/ programområdet er fastsatt for det aktuelle lærefaget. Dersom kandidaten i tillegg får komprimert opplæring i læreplanen på vg3, med mål å ta skriftlig eksamen på vg3, skal opplæringen registreres inn på xxxxx3Y---.

 

Fagkoden FBJ9000 (Komprimert opplæring mot sentralt gitt vg3 eksamen Fagbrev på jobb) benyttes for å angi antall timer teoriopplæring kandidater får i forbindelse med opplæring Fagbrev på jobb. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB.


Fagkoden YRK9000 (Teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften §16) benyttes for elever som etter vg2 tar 491 timer teoriopplæring mot prøve i Yrkessjåførforskriften. Fagkoden er knyttet til programområdekoden SSYRK3L---. Fra skoleåret 2023-2024 er programområdekoden TPYRK3L---. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter på faget. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

Fagkoden FOS9000 (Fagopplæring i skole - lærefag vg3) benyttes for elever som får fagopplæring i skole (alternativ vg3 i skole). Fagstatus på faget skal være M (Fagopplæring i skole). Se også B07 Fagstatus. Fagkoden skal kun benyttes på programområder på Vg3 for lærefag med variantene xxxxx3F--- (alt F1-- eller F2--) og xxxxx3H--- (xxxxx = aktuell programområdekode). Fagkoden er tenkt brukt for å knytte elevenes opplæring til lærerne. Det er ikke nødvendig å legge på elevtimer på faget. Fagkoden skal ikke skrives ut på dokumentasjon. Det skal ikke registreres karakter. Koden benyttes i forbindelse med levering av statistikk til Udir og SSB. Se nærmere info på vigoiks.no.

 

Fagkodene NOR1051-NOR1062 og NOR1151-NOR1160 (grunnleggende norsk for språklige minoriteter) og NOR1801 til NOR1818 (morsmål for språklige minoriteter) skal ikke skrives ut på dokumentasjon som eget fag. Skal føres i forbindelse med FAM41. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.2.

 

Privatister og voksne (som har opplæring på PBPBY4VO--) registreres med ordinære norskkoder (NOR1267, NOR1268 og NOR1269). 
Elever som tar påbygging etter yrkesfaglige utdanningsprogram registreres med påbyggingskodene (NOR1270, NOR1271 og NOR1272). Gjelder også naturbruk (studieforberedende).

   

Fagkoden YFO2002 (Yrkesfaglig opphenting) gjelder for elever som følger kryssløp fra vg1 studiespesialisering til vg2 yrkesfag. I vg2 skal disse elevene hente opp kompetanse fra programfagene på vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Disse elevene skal registreres med programområdekode xxxxxx2SY-- (SY = overgang fra studiespesialisering til yrkesfag. Se A03 Programområdekode.

 

Det er opprettet egne fagkoder for læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge. For å kunne få opplæring etter læreplanen må eleven ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringslova § 3-12, og har kortere enn seks års botid i Norge. På studieforberedende utdanningsprogram er kodene NOR1412 (skriftlig) og NOR1413 (muntlig) på vg1 (LK20), NOR1414 (skriftlig) og NOR1416 (muntlig) på vg2 (LK20) og NOR1420 (skriftlig) og NOR1421 (muntlig) på vg3 (LK06). På yrkesfaglige utdanningsprogram er kodene NOR1418 på vg2 (LK20). NOR1419 benyttes ved muntlig eksamen på yrkesfaglige utdanningsprogram. På vg3 påbygg (LK06) benyttes NOR1422 (skriftlig) og NOR1423 (muntlig). Denne læreplanen er likestilt med den ordinære læreplanen i norsk i forhold til utskriving av dokumentasjon.

 

For opplæring i ENG3001 (vg1), ENG3002 (Vv2), ENG3003 (vg3) og/eller NOR3001 (vg1), NOR3002 (vg2), NOR3003 (vg2) skal alle fagkoder eleven har hatt opplæring i skrives ut på dokumentasjonen. Det skal settes standpunkt på hvert fagkode.
 

Konvertering av halvårsvurdering (H2) til standpunkt:

I gitte tilfeller skal fag med halvårsvurdering konverteres til standpunkt. I slike tilfeller er det viktig at skolen informerer eleven om at klagefristen begynner å løpe. Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om
Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.3.

 

A05 Fagtype

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-1-2022 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5.

Gyldige koder

FF

Fellesfag

FP

Felles programfag

VP

Valgfrie programfag

UP

Uspesifiserte programfag

YF

Yrkesfaglig fordypning

PF

Prosjekt til fordypning (se utfyllende kommentar)

IO

Individuell opplæringsplan

Utfyllende kommentar

For Yrkesfaglig fordypning vises det til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 9.4.

 

Tverrfaglig eksamen (både på vg1 og vg2) og skriftlig vg3 eksamen (eks xxx3102 og xxxx3103) skal ha fagtype FP.

 

Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database).

  

Fagtype IO skal kun benyttes for de fem IOP-fagene. Se A04 Fagkoder.

 

PF - Prosjekt til fordypning gjelder for PFO-fagkodene. Disse fagkodene hadde siste undervisning skoleåret 2016-2017.

A06 VIGO skolenummer

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase).

Gyldige koder

FFxxx

FF fylkesnummer
xxx nummer for den enkelte skole i aktuelt fylke

Utfyllende kommentar

Det er VIGO Kodeverksgruppe som oppretter nye skolenummer etter forespørsel fra fylkene. Dette gjelder både offentlig og private grunnskoler og offentlige videregående skoler. Offentlige videregående skoler og alle grunnskoler (med 10. årstrinn) får tildelt skolenummer gjennom fylkets Inntakskontor. Private videregående skoler får skolenummer fra Utdanningsdirektoratet når det foreligger vedtak om driftstillatelse.

 

I forbindelse med oppsplitting av fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark vil de nye fylkene få nye fylkesnummer.

31 Østfold
32 Akershus
33 Buskerud
39 Vestfold
40 Telemark
55 Troms
56 Finnmark

Alle skolenummer vil starte med nytt fylkesnummer i de to første posisjonene. Endringene vil skje i løpet av desember 2023.


De private videregående skolene har et skolenummer på tre siffer. Dvs de har ikke fylkesnummer foran.

Det er opprettet to skolenummer som skal benyttes for uspesifiserte skoler. 24499 for uspesifiserte videregående skoler og 24999 for uspesifisert grunnskole. Skolenumrene skal i hovedsak benyttes for utenlandsk utdanning. Disse skolenumrene kan også i spesielle tilfeller benyttes for utdanning i Norge dersom eleven ikke har hatt opplæring på en skole som har VIGO skolenummer (eks en grunnskole som ikke har 10. årstrinn).

Det er opprettet et skolenummer som kan benyttes for elever som får hjemmeundervisning. Dette er hjemmeundervisning som ikke er knyttet til en spesiell skole. Skolenummer 24888 - Privat grunnskole i hjemmet.

Skolen kan kontrollere hvilke data som ligger på sin skole ved oppslag i
 
Nasjonalt skoleregister (NSR). Dersom det ligger feil informasjon om skolen kan dette endres i NSR. Noen felter er spesifikke for NSR og andre kommer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
. De feltene som NSR får fra Enhetsregisteret, og som endres i NSR, sender NSR endringsmelding på slik at Enhetsregisteret endrer og sender oppdatert info tilbake til NSR. Endringene vises da ikke i NSR før disse er kommet tilbake fra Enhetsregisteret.

A07 Organisasjonsnummer

Område Videregående skole
Tema A Fellesdefinisjoner for alle deler
Sist endret 02.05.2023
Definisjon Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret.
Gyldige koder 9 siffer
Utfyllende kommentar

Det er skolens bedriftsnummer som skal benyttes.

 

For å komme med i de fleste statistikker for SSB og Utdanningsdirektoratet må bedriftsnummeret være knyttet til et eller flere av følgende næringskoder:
85.310 - Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
85.320 - Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.594 - Voksenopplæringssentre.
Sistnevnte næringskode gjelder statistikk for voksenopplæring.

 

Privatist-/eksamensenheter må være knyttet til næringskode 85.609 - Andre tjenester tilknyttet undervisning.

 

Bedriftsnummer er mulig å finne i Nasjonalt skoleregister (NSR) og Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).

        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring