Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B10.Spesialundervisning
Sist endret: 31.05.2010
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Definisjon Opplæringsloven § 5-1.
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Gyldige koder Gyldige koder Det er en kombinasjon av fagstatus, elevstatus, fagkoder, programområdekoder og fullførtkode som sier om eleven har spesialundervisning med avvik fra læreplanen.
Utfyllende kommentar

Elever som ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Rett til spesialundervisning kan være tilstede både for elever som ikke har noe utbytte av opplæringen, og for elever som har et visst utbytte.

 

Elevens rett etter § 5-1 første ledd er en individuell rettighet og det er et krav om at det skal treffes enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1, jf. opplæringsloven § 5-3 første ledd.

 

For elever som har rett til spesialundervisning, jf. § 5-1, skal det etter at det er truffet et enkeltvedtak, jf. § 5-3 (link), utformes en IOP (individuell opplæringsplan) for eleven, jf. opplæringsloven § 5-5.

 

For elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og individuell opplæringsplan, gjelder bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd. (link). I tredje ledd er det eksplisitt regulert at elever i videregående opplæring ikke kan få fritak fra vurdering med karakter på grunnlag av at eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan. Unntak gjelder for skriftlig sidemål,jfr. forskift til opplæringsloven § 3-22, andre ledd.

 

Fagstatus A

Dersom opplæringen avviker fra ordinær opplæring/kompetansemål i ett eller flere fag slik at det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det føres IV (Ikke vurderingsgrunnlag) i karakterrubrikken på kompetansebeviset, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-18. På et vedlegg til kompetansebeviset skal det føres hvilken opplæring eleven har fått, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-46, og eventuelt hvilke individuelle mål som er nådd. Disse fagene registreres med fagstatus = A. Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A (se under elevstatus).

 

Kompetanse på lavere nivå

Etter forskrift til opplæringsloven § 6-24 skal søker som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakter fra videregående trinn 1, tas inn til videregående trinn 2 og 3 på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjøres en helhetsvurdering som også legger vekt på en sakkyndig vurdering og søkerens prioritering. Søkeren skal tas inn på et programområde på videregående trinn 2 eller 3 som bygger på det videregående trinn 1 eller 2 som søkeren har gjennomgått.

Følgende koder for kompetanse på lavere nivå brukes:

  • xxxxx1H--- Kompetanse på lavere nivå (Vg1)
  • xxxxx2H--- Kompetanse på lavere nivå (Vg2)
  • xxxxx3H--- Kompetanse på lavere nivå (Vg3)

Undervisningen foregår i ordinære basisgrupper. Det kan variere mellom fylkene hvordan disse elevene tas inn. Noen fylker kan velge å ta elevene inn til grunnkoden (de 6 første posisjonene) og gjøre vedtak om spesialundervisning når elevene er begynt på skolen. Andre fylker velger å la elevene søke direkte til kompetanse på lavere nivå og gjøre vedtaket i forbindelse med inntaket.

 

En elev med spesialundervisning skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. Det vil si det timetallet som gjelder for det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til.

 

En søker med behov for spesialundervisning kan tas inn til videregående opplæring enten ved ordinært inntak eller ved inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram. Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram er regulert i opplæringsloven § 3-1 sjette ledd og forskrift til opplæringsloven §§ 6-18 til 6-21.

 

Programområder for kompetanse på lavere nivå.

Elever som får et enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av programområdene hvor målet er kompetanse på lavere nivå dersom eleven har fagstatus A på ett eller flere fag. Dvs. det er ikke planlagt full kompetanse i programområdet for eleven.

 

Programområdekoder brukes dersom det er store avvik i forhold til kompetansemålene.

 

Elever som kommer inn under ovenstående regler blir behandlet som elev med ”Spesialundervisning” (se under ”Gyldige koder”) i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet.

 

NB!

Det er ikke behov for å registrere på fagnivå de elevene som har enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, men hvor målet er å få full kompetanse i faget/-ene (dvs få standpunktkarakter). Disse skal registreres med fagstatus = E.

 

For føring av programområdekoder og fagkoder på vitnemål og kompetansebevis skal kun programområdekoder og fagkoder fastsatt at Utdanningsdirektoratet (Grep) benyttes.


Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no