Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B07.Fagstatus
Sist endret: 25.04.2013
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag.
Gyldige koder

E Elev 
Gjelder elev som deltar i undervisningen eller er tatt inn som elev ved skolen. Eleven følger ordinær læreplan og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven.
A

Opplæring etter individuell opplæringsplan
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan (i det aktuelle faget) etter opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd.

M Fagopplæring i skole
Gjelder elev som tar fag når den går på et opplæringstilbud som er fagopplæring i skole.
F Fritatt 
Gjelder elev som er fritatt fra opplæring og/eller vurdering i det aktuelle faget etter forskrift til opplæringslova § 1-11, § 1-12 og § 3-23 .
Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag.
N Nettundervisning 
Gjelder elev som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole.
U Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.
P Privatist 
Er ikke elev i det aktuelle faget, men har tatt eksamen som privatist.
R

Realkompetansevurdert
Gjelder kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringslova § 1-13.

V

Voksen
Gjelder deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne).

O Oppdragsundervisning
Gjelder elev som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.
S Avbrutt opplæringen i faget
Gjelder elev som avbryter opplæringen i faget i løpet av skoleåret.

Utfyllende kommentar

Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført.

E

Elev

Elever med grunnleggende norsk (eks NOR1159) skal ha fagstatus E.

Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, jf forskrift til opplæringsloven § 3-22, skal ha fagstatus E (alternativ A). For disse skal det føres D (Deltatt) i karakterrubrikken. Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 7.4.

Voksne som går på ordinære undervisningstilbud skal ha fagstatus = E. Disse skal følge bestemmelsene i forskrift til opplæringslova kapittel 3 (herunder bestemmelsene om fravær, vurdering osv).

Praksiskandidater og lærlinger/lærekandidater (med full opplæring i bedrift) som tar fellesfag og får standpunktkarakter i faget.
Elever som tar videregående fag (på en videregående skole) når de fortsatt går i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringslova § 1-15.

A

Opplæring etter individuell opplæringsplan

Elever i videregående opplæring kan ikke få fritak fra vurdering med karakter selv om de har individuell opplæringsplan i et fag, jf. forskrift til opplæringslova § 3-20, tredje ledd. Eleven får IV (ikke vurderingsgrunnlag) dersom det ikke er grunnlag for å sette tallkarakter (1-6) i faget.

Se også under B10 Spesialundervisning.

Fagstatus A skal ikke benyttes dersom eleven får spesialundervisning og målet er å følge hele læreplanen i faget og få karakter i faget (denne skal ha fagstatus = E). 

F

Fritatt (fra opplæring eller vurdering i faget)

Se skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 7 for føring av standpunktkarakter og fagmerknad for elever som har fritak for opplæring eller vurdering i faget.
Fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal føres med Deltatt (D) i karakterfeltet og F i fagstatus.

M

Fagopplæring i skole
Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass).
Skal kun benyttes dersom det legges fag på opplæringen. Se for øvrig under Elevstatus M på B08 Elevstatus.

N

Nettundervisning
Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også at fravær blir registrert.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U ved import i Vigo.

P

Gjelder også lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som tar Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene) jf. forskrift til opplæringslova § 3-53, § 3-54 og § 3-55.

Elever som tar eksamen i morsmål som erstatning for annet språkfag (fellesfag).
Skal registreres med aktuell FSP-koder. 
Skal ha fagstatus P dersom det ikke blir gitt opplæring i faget. Det er uavhengig av om eksamen av praktiske grunner gjennomføres på skolen eller blir gjennomført på eksamenskontoret.

Det er kun privatister som har tatt eksamen som overføres til Vigo. Privatister som ikke møter til eksamen skal ikke rapporteres.

R

Realkompetansevurdert
Kandidater som er realkompetansevurdert jf. forskrift til opplæringslova § 4-13 skal registreres med Godkjent i karakterrubrikken (for eksamenskarakter).
Kandidater som er fritatt etter egne regler for voksne jf. forskrift til opplæringslova § 1-13 skal ha Fritatt i karakterrubrikken (for eksamenskarakter).
Begge grupper skal ha fagstatus = R
En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. 

V

Voksen
Gjelder deltaker som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får opplæring særskilt organisert for voksne, jf opplæringslova § 4A-3.

O

Oppdragsundervisning
Annen institusjon er å betrakte som en ekstern institusjon som kjøper en tjeneste fra en videregående skole.

Kan også gjelde praksiskandidater som får opplæring ved en skole, for å kunne ta Vg3 eksamen (sentralt gitt skriftlig eksamen i programfagene), før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. Henviser til forskrift til opplæringslova § 3-54 og § 3-55.

S

Avbrutt opplæringen i faget 

Elever som går ut hele skoleåret skal ikke ha fagstatus S (Avbrutt opplæring i faget) på det/de faget/-ene de ved skoleårets slutt får karakter i halvårsvurdering 2, standpunkt- eller eksamen. Se B05 Avbruddsdato på faget.

Dersom eleven avbryter opplæringen i et programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Gjelder kun dersom faget (tverrfaglig eksamen) allerede er lagt inn på eleven.

Elev som avbryter et fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist skal registreres med fagstatus P dersom eksamen tas på samme skole. Blir eksamen foretatt på annen skole (eks. Eksamenskontoret) settes fagstatus S i faget på den skolen hvor eleven avbryter opplæringen.

Fag med fagstatus A og S skal ikke være med i poengberegningen.
Fag med fagstatus F, P, R og S (ved avbrudd før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten.
Fag med fagstatus F og R gir ikke uttelling i Lånekassen.


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring