Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B08.Elevstatus
Sist endret: 05.05.2022
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon Elevens, privatistens, kandidatens (voksne), lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde.
Gyldige koder

E

Elev
Gjelder elev som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, G, N, O og P (Se under
Fagstatus), og følger opplæring i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elev som er tatt inn til programområder over 2 år, og elev med fagstatus A i ett eller flere fag, og som ved skoleårets slutt får tallkarakter og/eller IV og FAM-koden ulik FAM05.

A

Spesialundervisning
Gjelder elev med enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan etter
opplæringslova § 5-1 og forskrift til opplæringslova § 3-17, tredje ledd og som ved skoleårets slutt har ett eller flere fag med karakteren IV og FAM05.
D

Deltidselev
Gjelder elev som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. Private videregående skoler markere om en elev er deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge.
Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge.

I

Norsk utvekslingselev i utlandet. 
Gjelder norsk elev som går på en skole i utlandet der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen.
M

Fagopplæring i skole
Gjelder lærling/lærekandidat som får fagopplæring i skole.

P

Privatist
Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (bare har fag med fagstatus = P).

V

Voksne 
Gjelder kandidat som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter
forskrift til opplæringslova § 1-13).

O

Oppdragsundervisning,
Gjelder person som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O).

S Avbrudd hele programområdet.
L Lærling i programområdet (opplæring i bedrift).
K Lærekandidat i programområdet (opplæring i bedrift).

Utfyllende kommentar

Elevstatus beregnes i VIGO ut fra den fagstatus som er overført fra SAS. Se nærmere informasjon på vigoiks.no. For å kunne beregne elevstatus må utdanningsprogrammet/programområdet inneholde minimum ett fag.

E

Elev

Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E. Se også nedenfor om elever med fagstatus A og som kan få elevstatus E ved skoleårets slutt.

A

Spesialundervisning

Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A før det er satt karakterer. Ved skoleårets slutt vil elever med fagstatus A som har tallkarakter og/eller IV + FAM-kode ulik FAM05 i alle fag få endret sin elevstatus fra A (spesialundervisning) til E (elev). Se også under B07 Fagstatus og B10 Spesialundervisning.

D

Deltidselev
Frittstående videregående skoler må registrere elevstatus D for elever som er deltidselev. Dette er viktig i forhold til tilskudd til de private videregående skolene
. Se forskrift til opplæringslova § 6-5.

Fylkeskommunale videregående skoler behøver ikke registrere elevstatus D. Her kan rutinene variere mellom fylkene.

Se også forskrift til opplæringslova § 6-5 (generelt), § 6-27 (Vg1) og § 6-39 (Vg2 og Vg3)  i forhold til inntak som deltidselev.

U

Utenlandsk utvekslingselev i Norge 
Dette er uavhengig av om eleven får karakter eller ikke.
Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U

I

Norsk utvekslingselev
Denne elevstatus registreres bare i VIGO.
Elever som er utvekslingselever må registreres manuelt på Inntakskontoret. Dette gjelder både for elever som går i fylkeskommunale og private videregående skoler. Det bør etableres gode rutiner for informasjonsflyt fra de private videregående skolene. Utvekslingselever registreres med skolenummer 24499, aktuell programområdekode og riktig fullførtkode.

M

Fagopplæring i skole

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som får fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass). Disse elevene skal ha tildelt fagkoden FOS9000 i SAS. Se også under A04 Fagkoder. I VIGO blir disse programområdekodene beregnet til kursprosent 100.

V

Voksen

Gjelder elever som får opplæring etter opplæringslova § 4A-3.

Elever som registreres med elevstatus V må være knyttet opp mot voksenopplæringsmidler (581 i KOSTRA).

Ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett), kan etter søknad velger å gjennomføre sin opplæringen etter opplæringslova § 4A-3. Ungdommen får da voksenrett. Disse skal registres inn med fagstatus V - Voksen. I VIGO vil eleven få beregnet elevstatus til V –Voksne. Det må videre markeres i skolesystemet at det er opplæring spesielt organisert for voksne.

Private videregående skoler er ikke godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne. Alle som tas inn ved denne type skole vil ha elevstatus E (Elev). Se under B07 Fagstatus. 

O

Oppdragsundervisning 
Opplæring som er betalt av f.eks NAV, AOF, Friundervisningen eller en bedrift. Undervisningen skjer på, og er administrert av, en fylkeskommunal videregående skole. Kan også være personer som tar restteori for lærling/lærekandidat.

L

Lærling
Settes i VIGO og gir kursprosent 100.

K

Lærekandidat

Settes i VIGO og gir kursprosent 100.

 


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring