Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
< Forrige Neste >
B10.Spesialundervisning
Sist endret: 15.04.2011
Område Videregående skole
Tema B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
Definisjon

Definisjon Opplæringsloven § 5-1.
Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Gyldige koder

Det er en kombinasjon av fagstatus, elevstatus, fagkoder, programområdekoder og fullførtkode som sier om eleven har spesialundervisning med avvik fra læreplanen.

Utfyllende kommentar

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning

Elevens rett etter opplæringsloven § 5-1 er en individuell rettighet og det er et krav om at det skal treffes enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-1
Før det treffes enkeltvedtak skal det foreligge en sakkyndig vurdering jf. opplæringsloven § 5-3
For elever som har rett til spesialundervisning, skal det etter at det er truffet et enkeltvedtak utarbeides en IOP (individuell opplæringsplan) for eleven, jf. opplæringsloven § 5-5.

 

For elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 og individuell opplæringsplan, gjelder bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-20, tredje ledd
I tredje ledd er det eksplisitt regulert at elever i videregående opplæring ikke kan få fritak fra vurdering med karakter på grunnlag av at eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning og individuell opplæringsplan. Unntak gjelder for skriftlig sidemål, jfr. forskift til opplæringsloven § 3-22, andre ledd.

 

 

Vilkår for Inntak
En søker med behov for spesialundervisning kan tas inn til videregående opplæring enten ved ordinært inntak eller ved inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram. Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram i Vg1 er regulert i opplæringsloven § 3-1 sjette ledd og forskrift til opplæringsloven §§ 6-18 til 6-21.

Etter forskrift til opplæringsloven § 6-24 skal søker som har behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakter i ett eller flere fag fra Vg1, tas inn til Vg2 og eventuelt videre til Vg3 på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjøres en helhetsvurdering som også legger vekt på en sakkyndig vurdering og søkerens prioritering. Søkeren skal tas inn på et programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på det Vg1 eller Vg2 som søkeren har gjennomført.

Alle søkerne skal søke seg inn på grunnkoden (de 6 første posisjonene i utdanningsprogram-/ programområdekoden). I forbindelse med inntaket kan elevene kodes om til en av kodene for grunnkompetanse (se under). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om ”Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning”.

Elever som får spesialundervisning og IOP, har alle fag som hører til programområdet og får tallkarakterer i alle fag. 

 • Registreres inn på grunnkoden
 • Registres inn med ordinære fag
 • Får fagstatus E i alle fag
 • Får dermed elevstatus E
 • Vil kunne få fullførtkode B, I eller M avhengig av karakterene

Elever som får spesialundervisning og IOP, har alle fag som hører til programområdet og får tallkarakterer i alle fag.

 • Registreres inn på grunnkoden
 • Registres inn med ordinære fag
 • Får fagstatus E i alle fag
 • Får dermed elevstatus E
 • Vil kunne få fullførtkode B, I eller M avhengig av karakterene

Koder for grunnkompetanse på utdanningsprogram/programområder.

Elever som får enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av utdanningsprogrammene/programområdene hvor målet er grunnkompetanse. Dvs. det er ikke planlagt full kompetanse i utdanningsprogrammet/programområdet for eleven.

Følgende koder for grunnkompetanse skal benyttes når undervisningen foregår i ordinære basisgrupper:

 • xxxxx1H--- Grunnkompetanse (Vg1)
 • xxxxx2H--- Grunnkompetanse (Vg2)
 • xxxxx3H--- Grunnkompetanse (Vg3)

Elever som får spesialundervisning og IOP, har alle fag som hører til programområdet, men får IV i ett eller flere fag:

 • Registreres inn på H-koden
 • Registres inn med ordinære fag
 • Får fagstatus E i fag med tallkarakterer og fagstatus A i fag med IV
 • I Vigo får eleven beregnet elevstatus A
 • Skal ha fullførtkode A

Følgende koder for grunnkompetanse skal benyttes når undervisningen foregår i egne basisgrupper:

 • xxxxx1HT-1 Spesialundervisning med opplæring i egen gruppe, 1. år (Vg1)
 • xxxxx1HTA1 Spesialundervisning med opplæring i liten gruppe A, 1. år (Vg1)
 • xxxxx1HTH1 Spesialundervisning med opplæring i liten gruppe H, 1. år (Vg1)

xxxxx  koden for utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3)
1          nivå (1 = Vg1, 2 = Vg2 og 3 = Vg3)
H          grunnkompetanse
T          opplæring i egen gruppe/liten gruppe
A/H     A er tenkt for de som f.eks. kan få arbeid i vernet bedrift når de er ferdig med videregående opplæring
           H er tenkt for de som vil være på et dagsenter de er ferdig med videregående opplæring.
1         antall år videregående opplæring (1 = 1. år, 2 = 2. år osv)

 

 

Fagstatus A
Det skal registreres fagstatus A for elever som får et enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan og det ikke er grunnlag for å gi vurdering med karakter, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-18, sjette ledd. For disse elevene skal det føres IV (Ikke vurderingsgrunnlag). Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet vedr om ”Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet”.
Elever med fagstatus A i minimum ett fag vil få beregnet elevstatus = A. Se under B8 Elevstatus.

Elever som kommer inn under ovenstående regler blir behandlet som elev med ”Spesialundervisning” (se under ”Gyldige koder”) i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet.

Årstimetall
En elev med enkeltvedtak om spesialundervisning skal ha det samme totale årstimetallet som gjelder andre elever, jf. opplæringsloven § 5-1. Det vil si det timetallet som gjelder for det utdanningsprogrammet/ programområdet eleven er tatt inn til.

Dokumentasjon
For føring av koder for utdanningsprogram/programområde og fagkoder på kompetansebevis skal kun programområdekoder og fagkoder fastsatt av Utdanningsdirektoratet, gjennom Grep, benyttes. Viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet om ”Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet”.

Se også under B07 Fagstatus, B08 Elevstatus og B21 Fullførtkoder


        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring