Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 66
Kode Tittel Definisjon Sist endret
A Fellesdefinisjoner for alle deler
A01 Fødselsnummer Elevens, privatistens, lærlingens, lærekandidatens, praksiskandidatens eller praksisbrevkandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A02 Utdanningsprogram

Utdanningsløpene i den videregående opplæringen som skal fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse jf. Opplæringslova § 3-3.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A03 Programområdekode

Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av en grunnkode (de 6 første posisjonene) som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom Grep-basen og kategorier/varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO Kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. kategorier/varianter til grunnkoden.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A04 Fagkode

Alfanumeriske kode for et fag eller en eksamen i ett fag/flere fag (tverrfaglig).

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A05 Fagtype

Gruppering av fag etter Rundskriv Udir-1-2023 og skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 2.5.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A06 VIGO skolenummer

VIGO sitt skolenummer som benyttes i VIGO og de skoleadministrative systemene. Benyttes også i forbindelse med rapportering til SSB, Utdanningsdirektoratet, Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Nasjonal vitnemålsdatabase).

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
A07 Organisasjonsnummer Skolens organisasjonsnummer som ligger i enhetsregisteret. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
B01 Ajourholdskode

Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august).

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B02 Startdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3).

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B03 Startdato på faget Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B04 Avbruddsdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(vg1)/programområdet (vg2/vg3).

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B05 Avbruddsdato på faget

Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten avbryter opplæringen i faget.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B06 Avbruddsårsak

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (vg1)/programområdet (vg2/vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B07 Fagstatus Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B08 Elevstatus Elevens, privatistens, kandidatens (voksne), lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B09 Elevtimer Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B10 Spesialundervisning

Definisjon Opplæringslova § 5-1.
Eleven har fått enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag og registreres med fagstatus A i disse fagene.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.

Opplæringslova § 3-12
Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B13 Karaktertermin Betegnelse på perioden karakteren settes 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Navn på programområdet (Vg3) som det blir tatt kompetansemål fra som yrkesfaglig fordypning 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B15 Eksamensform Den eksamen som gis lokal og sentralt 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B16 FAM-kode Kode for fagmerknad 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B17 FAM-merknad

Fastsatt tekst for en gitt fagmerknad.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B18 VMM-kode Kode for vitnemålsmerknad 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B19 VMM-merknad Vitnemålsmerknadsteksten 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B21 Fullførtkode Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B22 Bevistype

Viser hvilken bevistype eleven har fått på opplæringen.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B23 Karakterstatus Kode for karakterer som blir endret. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B24 Fravær

Fravær fra undervisning.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B25 Orden og adferd (oppførsel)

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-13 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-16

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk

Gyldige karakterer og andre vurderingsformer/-uttrykk jfr. skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5 og forskrift til opplæringslova § 3-5.

01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
B27 Målform Er elevens valgte hovedmål i norsk eller samisk. 01.06.2024 Endret innen siste seks måneder
C Fagopplæring
C01 Avgiverfylke Det fylket som har registrert gjeldende søker, kontrakt og/eller prøve. 10.05.2019
C02 Telledato Telledato er den offisielle dato det hentes ut statistikk fra. 10.05.2019
C03 Hjemstedsfylke Fylkesnummer i forhold til personens folkeregisteradresse. 10.05.2019
C04 Organisasjonsnummer Bedriftens organisasjonsnummeret som ligger i enhetsregisteret. 10.05.2019
C05 Læretid fra

Startdato på lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Startdato skal være den dato lærlingen/lærekandidaten og bedriften er enig om at opplæringen/verdiskapningen i bedriften starter.

06.05.2020
C06 Læretid til Beregnet sluttdato for lærekontrakt, opplæringskontrakt praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. Blir beregnet i forhold til startdato og netto læretid. 06.05.2020
C07 Avbrudd fra Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb starter. 05.05.2021
C08 Avbrudd til Dato for når avbruddet på en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb opphører. 06.05.2020
C10 Kontrakt avsluttet dato

Dato for avslutning av kontrakt.

10.05.2019
C11 Hevet av

Hvilken kontraktspart har ønsket/søkt om heving av kontrakt.

10.05.2019
C12 Avslutningskode Årsak til avslutning/heving av en lærekontrakt, opplæringskontrakt, praksisbrevkontrakt, fagopplæring i skole (Vg3) og fagbrev på jobb. 05.05.2020
C13 Kontraktstype Type kontrakt som beskriver kompetansemål og opplæringsløp 10.05.2019
C14 Godkjentdato Dato for fylkeskommunens godkjenning av kontrakt 10.05.2019
C16 Netto læretid Læretid i antall måneder for kontrakt, etter fradrag. 10.05.2019
C18 Netto opplæringstid Netto læretid minus verdiskapningstid 10.05.2019
C19 Tilskuddsordning Angir tilskuddstype/størrelse 10.05.2019
C20 Stillingsprosent Læretid i prosent av 100% «stilling» 10.05.2019
C21 Refusjonsfylke Det fylket som skal betale for lærlingen/lærekandidaten. 10.05.2019
C22 Brevtype Beskriver hvilken prøve lærlingen/lærekandidaten går opp til. 10.05.2019
C23 Prøvekandidattype Resultat av opplæringsform forut for prøve. 10.05.2019
C24 Prøvenummer Nummer på prøve per person per fylke per lærefag. 05.05.2021
C25 Prøvedato Dato for avlagt prøve 10.05.2019
C26 Prøvestatus Resultat av avlagt prøve - Praktisk prøve + teori. 10.05.2019
C27 Produksjonsdato

Dato filen ble kjørt ut.

10.05.2019
C28 Næringskode bedrift/skole Bedriftens/skolens næringskode fra Enhetsregisterert 10.05.2019
C29 Sektorkode bedrift/skole Bedriftens/skolens sektorkode fra Enhetsregisteret 10.05.2019
C32 Åpent avbrudd

Avbruddsdato tom 31.12.2099.

10.05.2019
C33 Ønskenummer

Søkers prioritering av programområde med skole eller fagopplæring i aktuelt fylke.

10.05.2019
C34 Ønskestatus

Kode for status på aktuelt ønske.

10.05.2019
C35 Forslagsnummer

Forslag til bedrifter som ligger på hvert ønske.

05.05.2021
C36 Forslagsstatus

Behandlingsstatus for hvert forslag.

10.05.2019
C37 Kontraktsnummer Nummer på kontrakten per person per fylke per lærekontrakt. 05.05.2021
E Voksne
E1 Realkompetansevurdert dato Dato når kandidaten har fått godkjent realkompetansevurdering. 19.05.2021
        

 

Registreringshåndboken er levert av Utdanningsdirektoratet

Om Registreringshåndboken  |  Kontakt  |  Personvernerklæring  |  Tilgjengelighetserklæring