Registreringshåndbok

Registreringshåndbok
ESC for å lukke
Tema:
Søk:
Liste detaljer
Vis i PDF


Antall: 26
Kode Tittel Definisjon Sist endret
B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram
B01 Ajourholdskode

Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden fra siste maskinelle inntak og ut august måned (dvs. 31. august).

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B02 Startdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B03 Startdato på faget Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B04 Avbruddsdato på programområdet

Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten avbryter utdanningsprogrammet(Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3).

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B05 Avbruddsdato på faget

Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten avbryter opplæringen i faget.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B06 Avbruddsårsak

Kode som viser årsaken til at eleven avbryter utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2/Vg3) ) i løpet av skoleåret  eller lærlingen/lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B07 Fagstatus Elevens, privatistens eller kandidatens (voksne) status på et gitt fag. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B08 Elevstatus Elevens, privatistens, kandidatens (voksne), lærlingens eller lærekandidatens status på et gitt programområde. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B09 Elevtimer Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B10 Spesialundervisning

Definisjon Opplæringslova § 5-1.
Eleven har fått enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag og registreres med fagstatus A i disse fagene.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter.

Opplæringslova § 3-12
Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk Styrket opplæring i norsk og engelsk gjelder minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B13 Karaktertermin Betegnelse på perioden karakteren settes 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B14 Merknad for Yrkesfaglig fordypning Navn på programområdet (Vg3) som det blir tatt kompetansemål fra som yrkesfaglig fordypning 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B15 Eksamensform Den eksamen som gis lokal og sentralt 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B16 FAM-kode Kode for fagmerknad 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B17 FAM-merknad

Fastsatt tekst for en gitt fagmerknad.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B18 VMM-kode Kode for vitnemålsmerknad 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B19 VMM-merknad Vitnemålsmerknadsteksten 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B21 Fullførtkode Gir status på hvordan eleven har gjennomført et programområde ved (det normale) skoleårs slutt. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B22 Bevistype

Viser hvilken bevistype eleven har fått på opplæringen.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B23 Karakterstatus Kode for karakterer som blir endret. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B24 Fravær

Fravær fra undervisning.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B25 Orden og adferd (oppførsel)

Karakterer i orden og adferd ved halvårsvurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-13 og standpunktkarakterer etter avsluttet opplæring i skole jf. forskrift til opplæringslova § 3-16

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B26 Karakterer og andre vurderingsuttrykk

Gyldige karakterer og andre vurderingsformer/-uttrykk jfr. skriv fra Utdanningsdirektoratet om Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 5 og forskrift til opplæringslova § 3-5.

05.05.2022 Endret innen siste seks måneder
B27 Målform Er elevens valgte hovedmål i norsk eller samisk. 05.05.2022 Endret innen siste seks måneder

Direktoratet i Oslo, Hamar og Molde:   Tlf: 23 30 12 00   |   Faks: 23 30 12 99   |    E-post: post@utdanningsdirektoratet.no   |   Mer kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør: Helge Lund   |   Redaktør: Doris Amland   |   E-post til redaksjonen: redaksjon@utdanningsdirektoratet.no